Funcții contractuale (16 posturi)


Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, București
Anuntul a expirat


Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de conducere și execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Secția I, sediul central;
 • 1 post asistent medical generalist principal (PL) – Secția II, sediul Otopeni;
 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Secția II, sediul Otopeni;
 • 1 post infirmieră (G) – Secția III, sediul central;
 • 1 post infirmieră (G) – Secția IV, sediul central;
 • 1 post asistent medical balneofiziokinetoterapie debutant (PL) – Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie – sediul central;
 • 1 post registrator medical principal (M) – Compartimentul statistică și informatică medicală – punct de lucru Otopeni;
 • 1 post șef serviciu grad II, economist (S) – Serviciul financiar, contabilitate;
 • 1 post șef birou grad II, specialitate inginerie (S) – Biroul aprovizionare – transport;
 • 2 posturi auditor gradul I, specialitate economică (S) – Compartimentul audit;
 • 1 post referent de specialitate grad I, specialitate economică (S) – Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate;
 • 1 post referent de specialitate grad II (S) – Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate;
 • 1 post garderobier (G) – sediul Otopeni;
 • 2 posturi muncitor necalificat I (G) – Bloc alimentar, sediul Otopeni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • asistent medical generalist principal (PL):
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, certificat grad principal;
  • vechime minimum 5 ani ca asistent medical în specialitatea postului, adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, certificat/aviz liberă practică.
 • asistent medical debutant generalist/ balneofiziokinetoterapie (PL):
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, certificat/aviz liberă practică, fără vechime în specialitatea postului.
 • infirmieră (G):
  • școală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
  • minimum 6 luni vechime în activitate
 • registrator medical principal (M):
  • diplomă de studii medii, examen pentru obținerea gradului de principal;
  • vechime minimum 4 ani în specialitate;
  • cunoștințe de operare calculator – Windows, Microsoft Office.
  • șef serviciu gradul II, economist (S) – Serviciul financiar- contabil:
  • diplomă de licență în științe economice;
  • certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
  • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • șef birou gradul II (S), specialitate inginerie – Biroul aprovizionare – transport:
  • diplomă de licență în inginerie.
  • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • auditor gradul I (S), specialitate economică:
  • diplomă de licență în științe economice;
  • vechime în specialitate minimum 4 ani;
  • experiență în domeniul auditului public intern, certificat de atestare a auditorului intern din sectorul public emis de Ministerul Finanțelor Publice, prin Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern, conform prevederilor Legii nr. 672/2002 și Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013;
  • perfecționări/specializări în audit public intern.
 • referent de specialitate gradul I (S), specialitate economică:
  • diplomă de licență studii economice;
  • minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
  • să facă dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de ANMCS sau în maximum un an de zile de la data încadrării în cadrul structurii să finalizeze acest program de studii.
 • referent de specialitate gradul II (S):
  • diplomă de licență studii economice;
  • minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
  • să facă dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de ANMCS sau în maximum un an de zile de la data încadrării în cadrul structurii să finalizeze acest program de studii.
 • garderobier (M/G):
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale;
  • fără vechime în specialitate.
 • muncitor necalificat I (G):
  • minimum studii generale, nu necesită vechime în muncă.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 04 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, cu sediul în București, str. Căldărușani nr. 9, sectorul 1, telefon 031.805.93.01/05, interor 123.

Documente atașate