Funcții contractuale (13 posturi)


Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, județul Brăila
Anuntul a expirat


Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, județul Brăila, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • 1 post șef laborator;
 • 2 posturi cercetător științific III – part-time cu 2 ore/zi;
 • 1 post asistent de cercetare științifică – ACS – la CE Polizești;
 • 1 post asistent laborant stagiar – la CE Polizești;
 • 1 post tehnician agronom;
 • 1 post muncitor necalificat – îngrijitor animale și grădriă;
 • 1 post muncitor calificat construcții;
 • 3 posturi muncitor calificat tractorist – la CE IMB, CE Polizești, CE Corbu Nou;
 • 1 post muncitor calificat electrician – BEPS;
 • 1 post șofer.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • șef laborator – studii superioare în agronomie, cu gradul minimum de CS III, doctorand sau doctor în domeniul laboratorului, minimum 5 ani vechime în cercetare, memoriu de activitate și plan de dezvoltare a laboratorului, dosarul întocmit conform regulamentului ASAS pentru CS III.
 • cercetător științific III – CS III – studii superioara în agricultură, de preferință absolvent de scoală doctorală, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara cercetării științifice saj a învățământului superior o vechime de 10 ani sau de 8 ani pentru candidații care dețin titlul de doctor, dosarul întocmit conform regulamentului ASAS.
 • asistent laborant stagiar – studii medii în agricultură sau domenii conexe, medie de absolvire peste 8, adaptabil tate la condiții de lucru în câmp și în laborator, permis auto categoria B, cunoștințe de utilizator al calculatorului pentru introducerea datelor.
 • tehnician agronom – studii medii în domeniul agricol, minimum 5 ani vechime în specialitate; prezintă un avantaj deținere permis categoria B.
 • muncitor necalificat (îngrijitor animale și grădină) – studii generale sau medii, minimum 5 ani vechime în agricultură, respectiv în îngrijirea de animale și grădinărit, dorința de a învăța și a munci, responsabilitate, seriozitate.
 • muncitor calificat în construcții – studii generale sau medii, minimum 5 ani vechime în construcții și instalații sanitare, portofoliul cu fotografiile lucrărilor efectuate anterior prezintă avantaj.
 • muncitor calificat – tractorist – studii generale sau medii, permis de conducere pentru utilaje agricole, experiența în conducerea tractorului, a combinei și a altor mașini agricole, minimum 5 ani experiența în domeniu, dorința de a învăța și a munci, responsabilitate, seriozitate.
 • șofer – studii generale sau medii, atestat de șofer pentru camioane – minimum 5 ani vechime ca șofer, responsabilitate, seriozitate.
 • muncitor calificat electrician – acreditare ca electrician, minimum 5 ani vechime de la angajare, permis cat. B, dorința de a învăța și a munci, responsabilitate, seriozitate.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iunie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu (pentru șef laborator si CS III);
 • 27 iunie 2022, ora 12.00: proba interviu (pentru celelalte funcții de execuție).

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, județul Brăila, Șos. Vizirului km. 9, telefon 0761.331.570, sau la Secretariatul unității, telefon 0726.292.705, în intervalul orar 08.00 -15.00, sau pe e-mail secretariat@scdabraila.ro.

Documente atașate