Funcţii contractuale (12 posturi)


Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București
Anuntul a expirat


Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale, de execuţie, vacante, de:

 • Din cadrul Compartimentului de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile:
  • 1 post de asistent medical generalist cu studii superioare;
  • 1 post de asistent medical generalist principal (PL);
  • 4 posturi de asistent medical generalist (PL);
  • 2 posturi de statistician medical;
  • 2 posturi de statistician medical debutant;
  • 1 post de agent DDD.
 • Din cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică:
  • 1 post de asistent medical principal laborator (PL).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Postul de asistent medical generalist cu studii superioare:
  • absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe biologice și biomedicale, ramura: medicină, specializare: asistență medicală generală;
  • 6 luni vechime ca asistent medical.
 • Posturile de asistent medical generalist principal (PL) și posturile de asistent medical principal laborator (PL):
  • diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea posturilor sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
  • certificat grad principal;
  • 5 ani vechime ca asistent medical.
 • Posturile de asistent medical generalist (PL):
  • diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea posturilor sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • Posturile de statistician medical:
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • Posturile de statistician medical debutant:
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii;
 • Postul de agent DDD:
  • școală generală;
  • 6 luni vechime în activitate.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2022, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 iulie 2022, ora  10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, București, str. Avrig nr. 72-74, sectorul 2, camera 5, parter, telefon/fax: 021/252.32.16, e-mail: runos@dspb.ro.