Funcții contractuale (10 posturi)


Spitalul Municipal Carei, județul Satu Mare
Anuntul a expirat

Spitalul Municipal Carei, județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale, de execuție, temporar vacante, conform documentului atașat:

Nr.

crt.

Locul de muncă în cadrul unității

 

Funcţia

 

Nr.

posturi

Studii Durata timpului de lucru

Normă întreagă

Durata  contractului de muncă
1 Camera de gardă Asistent medical generalist debutant 1 PL/S 8 ore determinată
2 Secția Chirurgie generală Asistent medical generalist debutant 1 PL/S 8 ore determinată
3 Secția Medicină internă Asistent medical generalist debutant 2 PL/S 8 ore determinată
4 Bloc operator Asistent medical generalist debutant 1 PL/S 8 ore determinată
5 Comp. A.T.I. Asistent medical generalist debutant 1 PL/S 8 ore determinată
6 Comp. Boli cronice Asistent medical generalist debutant 1 PL/S 8 ore determinată
7 Cabinet Gastroenterologie Asistent medical generalist debutant 1 PL/S 8 ore determinată
8 Cabinet Urologie Asistent medical generalist debutant 1 PL/S 8 ore determinată
9 Secția Chirurgie generală Infirmier/ă debutant 1 G/M 8 ore determinată


Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 29 martie 2023, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • Erată: „Se modifică calendarul de concurs privind angajarea pe perioadă determinată, post temporar vacant asistent medical generalist debutant, anunț concurs Nr. 2723/17.03.2023, astfel: în data de 20.04.2023 susținerea interviului va avea loc începând cu ora 13:00, în loc de ora 10:00.”

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Municipal Carei, B-dul 25 Octombrie, nr. 25, Jud. Satu Mare, telefon 0261/706.325; 0261/706.201, 0261/706.200, e-mail: office@spitalcarei.ro, concurs@spitalcarei.ro.

Documente atașate

 1. Anunț
 2. Erată fs