Funcții contractuale (10 posturi)


Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
Anuntul a expirat


Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Direcția Generală de Standardizare și Acreditare – Unitatea de Evaluare și Acreditare a Spitalelor – Birou Acreditare Spitale – 1 post consilier gradul IA
 • Direcția Generală de Standardizare și Acreditare- Unitatea de Evaluare și Acreditare a Spitalelor – Birou Evaluare Spitale – 1 post consilier gradul IA
 • Direcția Generală de Standardizare și Acreditare – Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sănătate – Birou Standarde pentru Serviciile de Sănătate Spitalicești – 1 post consilier gradul IA
 • Direcția Generală de Standardizare și Acreditare – Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sănătate – Birou Standarde pentru Serviciile de Sănătate din Ambulatoriu – 1 post consilier gradul IA
 • Direcția Generală de Standardizare șl Acredltare – Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sănătate – Birou Standarde pentru Serviciile de Sănătate din Ambulatoriu – 1 post consilier gradul I
 • Direcția Generală de Standardizare și Acreditare – Unitatea de Evaluare și Acreditare a Unităților Sanitare din Ambulatoriu – Compartiment Evaluare Unități Sanitare din Ambulatoriu -1 post consilier gradul IA
 • Direcția Generală de Standardizare și Acreditare – Unitatea de Evaluare și Acreditare a Unităților Sanitare din Ambulatoriu – Compartiment Evaluare Unități Sanitare din Ambulatoriu – 2 posturi consilier gradul I
 • Direcția Generală de Standardizare și Acreditare – Unitatea de Evaluare și Acreditare a Unităților Sanitare din Ambulatoriu – Compartiment Acreditare Unități Sanitare din Ambulatoriu – 2 posturi consilier gradul IA

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Unitatea de Evaluare și Acreditare a Spitalelor – Birou Acreditare Spitale, consilier gradul IA:
  • studii – superioare de lungă durată, cursuri de zi, absolvite cu diplomă de licență în Medicină, Farmacie, Asistență Medicală, Juridic sau Economic
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 6 ani
  • curs perfecționare/specializare:
  •  master sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii sau
  • curs de perfecționare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătății sau
  • curs de managementul calității serviciilor de sănătate, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS sau
  • curs de manager de calitate al serviciilor de sănătate, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS sau
  • curs de auditor clinic, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS sau
  • curs de evaluator de servicii de sănătate spitalicești, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS.
  • se echivalează cu experiență contractuală continuă de minimum 5 ani în sectorul spitalicesc/dializă sau în administrația publică din sănătate.
 • Unitatea de Evaluare și Acreditare a Spitalelor – Birou Evaluare Spitale, consilier gradul IA
  • studii – superioare de lungă durată, cursuri de zi, absolvite cu diplomă de licență în Medicină, Farmacie, Asistență Medicală, Juridic sau Economic
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 6 ani
  • curs perfecționare/specializare:
  • master sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii sau
  • curs de perfecționare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătății sau
  • curs de managementul calității serviciilor de sănătate, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS sau
  • curs de manager de calitate al serviciilor de sănătate, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS sau
  • curs de auditor clinic, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS sau
  • curs de evaluator de servicii de sănătate spitalicești, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către
  • se echivalează cu experiență contractuală continuă de minimum 5 ani în sectorul spitalicesc/dializă sau în administrația publică din sănătate.
 • Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sănătate – Birou Standarde pentru Serviciile de Sănătate Spitalicești, consilier gradul IA
  • studii – superioare de lungă durată în științe medicale, farmaceutice, juridice sau activități conexe actului medical, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 6 ani
  • cunoștințe de operare calculator cu gestionare Windows și pachet Microsoft Office – nivel avansat.
  • Se consideră un avantaj:
  • studii de masterat sau competență în managementul serviciilor de sănătate și sociale sau specialitate în sănătate publică și management, absolvite cu diplomă
  • curs de Managementul calității serviciilor de sănătate, absolvit cu diplomă sau curs de evaluator servicii de sănătate spitalicești, absolvit cu diplomă.
 • Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sănătate – Birou Standarde pentru Serviciile de Sănătate din Ambulatoriu, consilier gradul IA:
  • studii – superioare de lungă durată în științe medicale, farmaceutice, Juridice sau activități conexe actului medical, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 6 ani
  • cunoștințe de operare calculator cu gestionare Windows și pachet Microsoft Office – nivel avansat.
  • Se consideră un avantaj:
  • studii de masterat sau competență în managementul serviciilor de sănătate și sociale sau specialitate în sănătate publică și management, absolvite cu diplomă
  • curs de Managementul calității serviciilor de sănătate, absolvit cu diplomă sau curs de evaluator servicii de sănătate spitalicești, absolvit cu diplomă.
 • Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sănătate – Birou Standarde pentru Serviciile de Sănătate din Ambulatoriu, consilier gradul I:
  • Studii – superioare de lungă durată în științe medicale, farmaceutice, juridice sau activități conexe actului medical, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 3 ani
  • cunoștințe de operare calculator cu gestionare Windows și pachet Microsoft Office – nivel avansat.
  • Se consideră un avantaj:
  • studii de masterat sau competență în managementul serviciilor de sănătate și sociale sau specialitate în sănătate publică și management, absolvite cu diplomă
  • curs de Managementul calității serviciilor de sănătate, absolvit cu diplomă sau curs de evaluator servicii de sănătate spitalicești, absolvit cu diplomă.
 • Unitatea de Evaluare și Acreditare a Unităților Sanitare din Ambulatoriu – Compartiment Evaluare Unități Sanitare din Ambulatoriu, consilier gradul IA:
  • studii – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în științe medicale sau farmacie/economice/juridice
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 6 ani -cunoștințe de operare calculator: nivel avansat.
 • Unitatea de Evaluare și Acreditare a Unităților Sanitare din Ambulatoriu – Compartiment Evaluare Unități Sanitare din Ambulatoriu, consilier gradul I:
  • studii – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în științe medicale sau farmacie/economice/juridice
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 3 ani -cunoștințe de operare calculator: nivel avansat.
 • Unitatea de Evaluare și Acreditare a Unităților Sanitare din Ambulatoriu – Compartiment Acreditare Unități Sanitare din Ambulatoriu, consilier gradul IA:
  • studii – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în științe medicale sau farmacie/economice/juridice
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 6 ani
  • cunoștințe de operare calculator: nivel avansat.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 iulie 2022, intervalul orar 08.00-16.00 (luni-joi), respectiv 8.00-14.00 (vineri): termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, Splaiul Independenței nr. 202 A, sectorul 6, București, telefon: 021/211.52.75, 07744/84.472.