funcţia contractuala de execuție vacante consilier pentru afaceri europene


Ministerul Sănătății
Expiră in 2023-09-29


Anunt


ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de consilier pentru afaceri europene la Biroul structuri sanitare din cadrul Direcției personal și structuri sanitare, pe perioadă nedeterminată
Condiții de ocupare a postului contractual vacant de execuție, de consilier pentru afaceri europene la Biroul structuri sanitare, Direcția personal și structuri sanitare
1. Condiţiile generale de participare la concurs:
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2. Condiţiile specifice de participare la concurs:
Vechime în specialitatea necesară:
– minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției contractuale
Studii de specialitate:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență
– cunoștințe de operare: pachetul Microsoft Office, navigare pe Internet, folosirea mesageriei electronice cu fișiere criptate și atașate – nivel mediu

3. Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
Dosarele de concurs se depun la Ministerul Sănătății, Serviciul încadrări personal sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34, respectiv 18.09.2023-29.09.2023.
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă – adresa mail: monica.stefu@ms.ro
Nerespectarea prevederilor art.35, alin. (7) şi (9), din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după caz, conduce la respingerea candidatului.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul 18.09.2023-29.09.2023, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

4. Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului:

Concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier jpentru afaceri europene la Biroul structuri sanitare, Direcția personal și structuri sanitare, constă în 3 etape succesive şi se organizează la sediul Ministerului Sănătăţii din Bucureşti, intr.Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, astfel:
I. selecția dosarelor de înscriere,
II. proba scrisă,
III. interviu.

5. Înscrierea la concurs se va face în perioada 18.09.2023-29.09.2023, vineri –orele 0830 – 1400, luni-joi -orele 0830 – 1700; la sediul Ministerului Sănătăţii din Bucureşti, Intr.Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, Serviciul încadrări personal, parter, camera 38, Dna.Monica ȘTEFU tel 021.307.26.03
6. Rezultatele selecției dosarelor se vor afișa în data de 04.10.2023,ora 1000; depunere contestații până la data de 04.10.2023, ora 1600; afișare rezultate contestații: 05.10.2023, ora 1600.
7. Proba scrisă va avea loc în data de 09.10.2023, ora 1000 la sediul Ministerului Sănătăţii din Bucureşti, Intr.Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, București; Rezultatul probei scrise se va afișa în data de 10.10.2023, ora 1000; depunere contestații la proba scrisă până la data: 10.10.2023, ora 1600; afișare rezultate contestații proba scrisă: 11.10.2023, ora 1000
8. Interviul se va susține în data de 12.10.2023, ora 1000 la sediul Ministerului Sănătăţii din Bucureşti, Intr.Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, București. Rezultatul interviului se va afișa în data de 13.10.2023, ora 1600; depunere contestații până la data: 16.10.2023, ora 1600; afișare rezultate contestații interviu: 17.10.2023, ora 1600
9. Rezultat final: 18.10.2023, ora 1600
Rezultatele finale se vor afișa la sediul Ministerului Sănătății, precum şi pe pagina de internet www.ms.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după afișarea rezultatului eventualelor contestații prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”.
10.Contestațiile pentru fiecare probă se pot depune, la Serviciul încadrări personal, parter, camera 38, Dna.Monica Ștefu – secretariat: tel 021.307.26.03, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor/ probei scrisă/interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Relatii suplimentare la tel 021.307.26.03