Fiziokinetoterapeut


Spitalul Orasenesc Brezoi
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Spitalul Orășenesc Brezoi, județul Vâlcea, Str. Fabricii, nr 2, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:
1. Denumirea postului vacant și locul de muncă :

– 1 post de fiziokinetoterapeut ȋn cadrul Laboratorului de Medicină Fizică și de Recuperare din ambulatoriul de specialitate al unității sanitare – Spitalul Orășenesc Brezoi

2. Concursul se va desfăşura în conformitate cu H.G nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; în conformitate cu O.M.S nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, precum și cu prevederile Codului Muncii.
Condițiile generale și specifice prevăzute în fişa postului:

3.1 Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în kinetoterapie sau balneofiziokinetoterapie și recuperare
3.2 Fără vechime

3. Condiţii necesare ocupării posturilor contractuale vacante/temporar vacante:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul
naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
5. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, proba scrisă şi interviu / proba practică.
Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarațí admiși la etapa precedentă.
6. Locul, data şi ora desfăşurării probelor:
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 02.10.2023 inclusiv la Biroul Resurse Umane al unității, situat în str. Fabricii, nr 2, loc Brezoi, jud. Valcea
Data, ora și locul organizării selecțíei dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare – 03.10.2023, ora 10.00, la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 10.10.2023, ora 10.00, la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
Data, ora şi locul organizării probei practice/ interviu : 13.10.2023, ora 10.00, la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea