Farmacist-șef


Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, Cluj-Napoca, județul Cluj
Anuntul a expirat


Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, Cluj-Napoca, județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale,  vacante, de farmacist-șef, în cadrul Farmaciei cu circuit închis.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • conform documentului atașat

   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • conform documentului atașat

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copia de pe diploma de licenţă
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
 • cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 • copie certificat de naștere, după caz;
 • curriculum vitae;
 • copie carnet de muncă și/ sau adeverință eliberată de angajator din care să rezulte vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 19-21, județul Cluj, telefon: 0264/591.941, interior 105.

Anunț

Tematică si Bibliografie