EXPERT,GRADUL 1,(S), Compartimentul evidență și control contribuabili


Administrația Fondului Cultural Național
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNŢ
PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A UNUI POST UNIC CONTRACTUAL VACANT DE EXPERT,GRADUL I, (S):

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Administrația Fondului Cultural Național organizează în perioada 11 septembrie – 16 octombrie 2023 la sediul său din Bucureşti, sector 1,
Str. Barbu Delavrancea nr. 57, concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant:

1 post EXPERT,GRADUL I,(S), Compartimentul evidență și control contribuabili la Fondul Cultural Național, normă întreagă

• Pentru a participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Condiţiile generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:
a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale cu următoarele ramuri de stiință: științe juridice, științe economice;
b) minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor;
c) activitatea desfășurată în cadrul unei instituții publice constituie avantaj;
d) abilităţi de comunicare directă și în scris;
e) cunoştinţe operare Microsoft Office (Word, Excell); Internet Explorer.

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs adresată Directorului Administrației Fondului Cultural Național;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, în original;*
f) adeverinţă medicală în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
*În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juridic, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 26.09.2023;
– proba scrisă va avea loc în data de 03.10 2023, ora 16:00;
– interviul va avea loc în data de 10.10 2023, începând cu ora 16.00.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 25.09.2023. ora 12.00, la sediul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), Bucuresti, Sector 1,
Str Barbu Delavrancea nr 57.
Concursul va avea loc la sediul Administrației Fondului Cultural Național.
Informaţii suplimentare: de luni până vineri, între 16:00 – 18:00, persoana de contact Rada Elena-Luminița , tel 0766370296.
BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA PENTRU CONCURS
Tematică
1. Stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional;
2. Organizarea şi funcţionarea AFCN;
3. Conduita profesională a personalului contractual.

Bibliografie
– HG nr 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional;
– HG nr. 90 / 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea VI – Titlul I, Titlul III – CAP.I, III, IV și V;
– OG nr 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale – cu modificările și completările ulterioare;
– Ordin nr. 2066 din 8 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului Controlului managerial intern al entități lor publice.
Actele normative de la nivel naţional pot fi accesate pe portalul legislativ al Ministerului Justiţiei (legislatie.just.ro). Actele normative care gestionează funcționarea AFCN pot fi găsite si la http://www.afcn.ro/legislatie/legislatie-nationala.html
CALENDARUL CONCURSULUI
11.09.2023 publicare anunț
25.09.2023, ora 12.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
26.09.2023 selecţia dosarelor de concurs;
27.09.2023 afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;
28.09.2023, ora 12.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;
29.09.2023 soluţionarea contestaţiilor;
02.10.2023 afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor;
03.10.2023, ora 16.00 proba scrisă;
04.10.2023 evaluarea probei scrise;
05.10.2023 afişarea rezultatelor probei scrise;
06.10.2023, ora 12.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind proba scrisă;
09.10.2023 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
10.10.2023, începând cu ora 16.00 susţinerea interviului;
11.10.2023 evaluarea interviului și afişarea rezultatelor interviului;
12.10.2023, ora 12.00 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind interviul;
13.10.2023 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
16.10.2023 afişarea rezultatelor finale.
Anunţ afişat în data de 11.09.2023