expert gradul L A


Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 343, Sector 1
Anuntul a expirat


Anunt


Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 343, Sector 1, în baza Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, toate cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. V din O.u.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a prevederilor art. IV alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) din O.u.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează concurs/examen în vederea încadrării unui post vacant de personal contractual, astfel:
– expert gradul IA la Unitatea pentru Managementul Proiectelor – UMP, Compartimentul Scriere Proiecte, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 de ore/săptămână).
Condiţii specifice pentru postul de expert IA :
– să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii universitare de licenţă, ciclul I Bologna, cu diplomă de licență;
– să dețină certificat de absolvire a unui curs în unul din domeniile: scriere și accesare proiecte/implementare proiecte/manager de proiect/evaluator proiecte/achiziții publice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 7 ani;
– vechime în structuri cu atribuții pe linie de scrierea și accesarea/ implementarea/evaluarea/managementul proiectelor cu finanțare din fonduri europene: minimum 2 ani;
– să dețină cunoștințe de operare/programare pe calculator: nivel mediu de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului, utilizare Microsoft Office (Word, Excel), poştă electronică.
CALENDARUL PENTRU DESFĂŞURAREA CONCURSULUI ESTE URMĂTORUL:
1. PUBLICARE ANUNT: 11.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor: 25.09.2023, ora 15.00
3. Selecția dosarelor de concurs: 27.09.2023, ora 09.00, sediul CENAFER
– afișare rezultate selecţie dosare: 27.09.2023, ora 14.00
– termen depunere contestaţii: 28.09.2023, ora 14.00
– termen soluționare contestații: 29.09.2023, ora 14.00
4. Proba scrisă: 02.10.2023, ora 10.00, sediul CENAFER
– afișare rezultate proba scrisă: 02.10.2023, ora 15.00
– termen depunere contestaţii: 03.10.2023, ora 15.00
– termen soluționare contestaţii: 04.10.2023, ora 15.00
5. Interviul: 05.10.2023, ora 10.00, sediul CENAFER
– afișare rezultate: 05.10.2023, ora 13.30
– termen depunere contestații: 06.10.2023, ora 13.30
– termen soluționare contestații: 09.10.2023, ora 13.30
6. Afișare rezultate finale: 09.10.2023, ora 13.30
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia şi conţinutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul www.cenafer.ro şi la sediul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară-CENAFER, tel.0758886009 între orele 08.30-15.30.