Expert gradul II (specialitatea linii), investigator gradul IA (specialitatea vagoane) și investigator gradul IA (specialitate linii) – 5 posturi


Agenţia de Investigare Feroviară Română - A.G.I.F.E.R.
Anuntul a expirat


Agenţia de Investigare Feroviară Română – A.G.I.F.E.R. organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante:

 • un post expert gradul II (specialitatea linii) la Serviciul tehnic organizare dezvoltare
 • un post investigator gradul IA (specialitatea vagoane) la Compartimentului Investigare Accidente/lncidente Feroviare și Soluționare Divergențe (activitatea pe raza SFCF lași)
 • 3 posturi investigator gradul IA (specialitate linii) în cadrul Serviciului investigare accidente feroviare, Serviciul investigare incidente feroviare (activitatea pe raza SRCF Craiova) și Compartimentului Investigare Accidente/lncidente Feroviare și Soluționare Divergențe (activitatea pe raza SFCF Brașov)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • expert gradul II – specialitatea linii:
  • să aibă studii superioare în specialitatea „căi ferate drumuri și poduri”, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • să aibă experiență de minimum 3 ani în domeniul feroviar specialitatea linii
  • la data ocupării postului să nu fie în una dintre situațiile următoare:
  • să dețină acțiuni sau părți sociale, direct ori indirect, la administratorii/gestionari de infrastructură feroviară, la operatori de transport feroviar sau la orice agent economic care ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al AGIFER
  • să facă parte din consiliul de administrație și/sau adunarea generală a acționarilor ale entităților prevăzute la punctul 1
  • să desfășoare activități remunerate pentru oricare dintre entitățile prevăzute la aliniatul 1
  • cunoștințe de bază operare PC (utilizarea sistemului de operare Windows, suitei de programe Microsoft Office și a poștei electronice)
  • disponibilitate privind lucrul în regim de program de continuitate (program de lucru 24/7 și deplasare operativă la locul producerii accidentelor/incidentelor).
 • investigator gradul IA – specialitatea vagoane:
  • să aibă studii superioare în specialitatea „material rulant”, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • să aibă experiență de minimum 10 ani în domeniul feroviar specialitatea vagoane, din care minimum un an în funcția de revizor SC/instructor/șef revizie/șef revizie adjunct/șef birou/șef serviciu/șef divizie
  • la data ocupării postului să nu fie în una dintre situațiile următoare:
   • să dețină acțiuni sau părți sociale, direct ori indirect, la administratorii/gestionari de infrastructură feroviară, la operatori de transport feroviar sau la orice agent economic care ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al AGIFER
   • să facă parte din consiliul de administrație și/sau adunarea generală a acționarilor ale entităților prevăzute la punctul 1
   • să desfășoare activități remunerate pentru oricare dintre entitățile prevăzute la aliniatul 1
  • cunoștințe de bază operare PC (utilizarea sistemului de operare Windows, suitei de programe Microsoft Office și a poștei electronice)
  • disponibilitate privind lucrul în regim de program de continuitate (program de lucru 24/7 și deplasare operativă la locul producerii accidentelor/incidentelor)
  • să posede permis de conducere, minimum categoria B.
 • investigator gradul IA – specialitatea linii:
  • să aibă studii superioare în specialitatea „căi ferate drumuri și poduri”, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • să aibă experiență de minimum 10 ani în domeniul feroviar specialitatea linii, din care minimum un an în funcția de șef district/șef secție/instructor/șef birou/șef serviciu/șef divizie/revizor SC
  • la data ocupării postului să nu fie în una dintre situațiile următoare:
   • să dețină acțiuni sau părți sociale, direct ori indirect, la administratorii/gestionari de infrastructură feroviară, la operatori de transport feroviar sau la orice agent economic care ar putea Intra în conflict cu domeniul de activitate al AGIFER
   • să facă parte din consiliul de administrație și/sau adunarea generală a acționarilor ale entităților prevăzute la punctul 1
   • să desfășoare activități remunerate pentru oricare dintre entitățile prevăzute la aliniatul 1
  • cunoștințe de bază operare PC (utilizarea sistemului de operare Windows, suitei de programe Microsoft Office și a poștei electronice)
  • disponibilitate privind lucrul în regim de program de continuitate (program de lucru 24/7 și deplasare operativă la locul producerii acddentelor/incidentelor).

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iulie 2022, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

A.G.I.F.E.R., din Calea Griviței, Nr.393, sector 1, București, telefon 0799/101.351.