Expert gr. II


Unitatea Militară 01965 Bucureşti
Expiră azi


Anunt


U.M. 01835 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs/examen de încadrare a unui post unic vacant de execuţie de expert gr. II din cadrul Compartimentul achiziţii publice, Structuri de sprijin decizional, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române. Postul este pe perioadă nedeterminată/ 8 ore pe zi/ 40 de ore pe săptămână.
Concursul/ examenul va avea loc în zilele de 12 octombrie și 18 octombrie 2023 la sediul instituției din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, Km. 10,5, Sector 1, Mun. Bucureşti.
Concursul/examenul se va desfăşura conform H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Concursul/ examenul constă în următoarele etape succesive:
1. selecția dosarelor de înscriere – 03.10.2023;
2. probă scrisă – 12.10.2023;
3. interviu – 18.10.2023.
Dosarele se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, Km. 10,5, sector 1, Mun. Bucureşti.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
– să fie absolvent al studiilor universitare cu diplomă de licenţă într-una din ramurile: ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative;
– cunoştinţe de operare pe calculator – Word, Excel, PowerPoint (nivel mediu, neatestat);
– nivelul de acces la informaţii clasificate este SECRET DE SERVICIU, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate şi a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
– cel puţin 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni vechime în muncă.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs/examen sunt următoarele:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (formularul va fi asigurat de către unitatea militară organizatoare a concursului);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică. Documentele care atestă nivelul studiilor vor fi depuse împreună cu foaia matricolă;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ prevăzut la anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 1.336 din 28 octombrie 2022;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Bibliografia de concurs/examen:
Nr. crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României
1. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale cu modificările şi completările ulterioare Republicat în MO nr. 867/02.11.2017
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare MO nr. 597/
13.08.2002
3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare MO nr. 345/
18.05.2011
4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice MO nr. 390/
23.05.2016
5. Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice MO nr. 423/
06.06.2016
6. Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii cu modificările şi completările ulterioare MO nr. 932/
29.12.2011
7. Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare MO nr. 1004/
18.12.2017
8. Hotărârea de Guvern nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe MO nr. 313/
30.05.2013

Tematica de concurs/examen:
1. Achiziţiile publice. Scop. Principii.
2. Tipuri de contracte de achiziţie publică
3. Programul anual al achiziţiilor publice
4. Autorităţi contractante
5. Domeniu de aplicare. Excepţii.
6. Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
7. Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică
8. Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire
9. Reguli de participare la procedura de atribuire
10. Proceduri de atribuire
11. Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică
12. Acordul-cadru
13. Sistemul de achiziţie dinamic
14. Licitaţia electronică
15. Oferta.Oferte alternative
16. Criterii de calificare şi selecţie
17. Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică
18. Stabilirea ofertei câştigătoare
19. Informarea candidaţilor şi a ofertanţilor
20. Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică
21. Dosarul achiziţiei publice
22. Contravenţii
23. Garanţia de participare
24. Garanţia de bună execuţie
25. Finalizarea procedurii de atribuire

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, se vor regăsi:
– pe site-ul instituției www.roaf.ro/ media/ informare publică/ anunţuri;
– la sediul U.M. 01835 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, Km. 10,5, sector 1, Mun. Bucureşti;
– la telefon 021/319.40.00, int. 326/316 – secretarul comisiei de concurs/examen.