Expert gr. I


Unitatea Militară 01835 Bucureşti
Anuntul a expirat


Anunt


U.M. 01835 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs/examen de încadrare a unui post vacant de execuţie de expert gr. I din cadrul Biroului planificare şi evidenţă personal. Postul este pe perioadă nedeterminată/ 8 ore pe zi/ 40 de ore pe săptămână.
Concursul/ examenul va avea loc în zilele de 02 octombrie și 06 octombrie 2023 la sediul instituției din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, Km. 10,5, Sector 1, Mun. Bucureşti.
Concursul/examenul se va desfăşura conform H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Concursul/ examenul constă în următoarele etape succesive:
1. selecția dosarelor de înscriere – 25.09.2023;
2. probă scrisă – 02.10.2023;
3. interviu – 06.10.2023.
Dosarele se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, Km. 10,5, sector 1, Mun. Bucureşti.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
– să fie absolvent al studiilor universitare cu diplomă de licenţă;
– cunoştinţe de operare pe calculator – Word şi Excel (nivel mediu, neatestat);
– nivelul de acces la informaţii clasificate este SECRET, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate şi a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
– cel puţin 6 (şase) ani şi 6 (şase) luni vechime în muncă;
– cel puţin 6 (şase) ani şi 6 (şase) luni vechime în muncă pe un post din domeniul resurse umane;
– abilităţi necesare: atenţie, memorie, spirit logic, inteligenţă practică.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs/examen sunt următoarele:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (formularul va fi asigurat de către unitatea militară organizatoare a concursului);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică. Documentele care atestă nivelul studiilor vor fi depuse împreună cu foaia matricolă;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ prevăzut la anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 1.336 din 28 octombrie 2022;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Bibliografia de concurs/examen:
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 72/2003;
– Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 654/2006;
– Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 492/2017;
– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 852/2010;
– Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 556/2015;
– Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 868/2006;
– Ordinul nr. M. 39/2010 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntar, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 243/2010;
– Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 155/1995;
– Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 207/1992;
– Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2012 privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 670/2012;
– Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.212/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 930/2019;
– Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 248/2002;
– Hotărârea Guvernului nr. 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificare în România cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 484/2002.

Tematica de concurs/examen:
– Titlurile I, II, III, IV, IX. XI, XII, XIII din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
– Capitolele I, II, III, VI, VII, VIII din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
– Capitolele I, II, III, IV şi Anexele I, II, VI, VII, VIII din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Capitolele I, II, III, IV, V, VIII, IX, X din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Capitolele I, II, III, IV, VI, VII, VIII din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 556/2015;
– Capitolele I, II, III, IV din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 868/2006;
– Anexa la Ordinul nr. M. 39/2010 – Instrucţiuni de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari;
– Capitolele I-IX din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 155/1995;
– Art. 1-7 din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 207/1992;
– Capitolele I-IV din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2012 privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 670/2012;
– Art. 1-15 din Anexa la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.212/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 930/2019;
– Capitolele I-III din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 248/2002;
– Capitolele I-VII din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificare în România cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 484/2002.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, se vor regăsi:
– pe site-ul instituției www.roaf.ro/ media/ informare publică/ anunţuri;
– la sediul U.M. 01835 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, Km. 10,5, sector 1, Mun. Bucureşti;
– la telefon 021/319.40.00, int. 326/316 – secretarul comisiei de concurs/examen.