Expert (2 posturi)


Institutul Național al Patrimoniului (I.N.P.), București
Anuntul a expirat


Institutul Național al Patrimoniului (I.N.P.), București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției contractuale, de execuție, temporar vacante, de expert (2 posturi) în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităților, în cadrul proiectului INNOCASTLE, contracte încheiate pentru perioadă determinată de 2 luni și timp parțial.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Studii superioare de lungă durată în domeniul științelor sociale, umaniste, arte, precum și al matematicii și științelor naturii, absolvite cu diplomă de licență.
 • Vechime în muncă și specialitate: minimum 1 an experiență în activități șl proiecte de cercetare, în domeniul studiilor.
 • Limbi străine: cunoașterea la nivel de utilizare independentă a limbii engleze (citit, scris, vorbit).
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): deține cunoștințe solide de operare pe calculator, în special procesare de text și tabelare și este eficient în utilizarea resurselor și instrumentelor TIC.
 • Cerințe specifice:
  • bună cunoaștere a normativelor naționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural
  • bună cunoaștere a unor strategii în jurul revitalizării clădirilor de patrimoniu
  • constituie un avantaj experiența în realizarea de studii și cercetări cu privire la valorificarea economică și/sau socială a patrimoniul cultural.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2022, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Institutul Național al Patrimoniului București, str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sectorul 4, (în incintă, etaj 1, Secretariat), telefon: 021/336.60.73.