Expert 2


Direcţia Regională de Statistică Călăraşi
Anuntul a expirat


Anunt


În vederea realizării Anchetei Structurale în Agricultură 2023 (ASA2023), Direcţia Regională de Statistică Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. Progresul, nr. 23, bl.B34, et.II., organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (septembrie 2023 – septembrie 2024), a postului contractual vacant de execuţie de EXPERT II, durata normală a timpului de muncă – 8 ore/zi – 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:

 selecţia dosarelor;
 proba scrisă;
 interviu.

 Condiţii specifice
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, matematică şi ştiinţele naturii;
– vechime în specialitate : minim 1 an
– abilități în operarea pe PC desktop și tablete

 Condiţii de desfăşurare a concursului:
– dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, Compartimentul de Resurse Umane, Contabilitate, Securitate şi Sănătate în Muncă până în data de 26.09.2023, orele 1600 .
– dosarul de înscriere va conţine:
• formular de înscriere la concurs;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabililitate ;
• copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz ;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, în copie;
• certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar ;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie ;
• curriculum vitae, model comun european.

– Proba scrisă se va susţine în data de 03.10.2023 ora 1000. Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele probei scrise.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DRS Călăraşi,
persoană de contact – Mădălin Paraschiv
telefon: 0342401001 int.110
e-mail: tele@calarasi.insse.ro sau madalin.paraschiv@calarasi.insse.ro