EXPERT 1A


DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ TELEORMAN
Anuntul a expirat


Anunt


DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ TELEORMAN organizeaza concurs în data de 28.09.2023, pentru ocuparea pe perioadă determinată (octombrie 2023 – 30 septembrie 2024), cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a unui post contractual vacant de execuție, în vederea efectuării activităților în cadrul Contractului de grant nr. 101093813 – 2022 – RO – IFS2023 pentru realizarea Anchetei Structurale în Agricultură an de referință 2023, respectiv:
* Expert IA – 1 post;
Probele stabilite pentru concurs:
• Selecţia dosarelor;
• Proba scrisă;
• Interviul.
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
• Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului pe pagina proprie de internet https://teleorman.insse.ro, respectiv ȋntre 07.09.2023 şi 20.09.2023, de luni până joi ȋntre 8.00 şi 15.00 şi vineri ȋntre 8.00 şi 13.00;
• Instituţia publică la care se depun dosarele: la sediul Direcţiei Judeţene de Statistică Teleorman, str. Ion Creangă, nr. 54, Mun. Alexandria, judeţul Teleorman;
• Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:
– proba scrisă în data de 28.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției, constând în redactarea unei lucrări şi/sau rezolvarea unor teste grilă;
– proba interviu în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției.
Selecţia dosarelor de concurs se va face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele selecţiei dosarelor vor fi publicate în termen de 1 zi lucrătoare de la data selecţiei dosarelor, pe pagina de internet a instituţiei.
Notarea probei scrise şi a interviului, se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Comunicarea rezultatelor probei scrise şi a interviului vor fi publicate în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe, pe pagina de internet a instituţiei.
Contestaţiile se pot depune la sediu instituţiei – Compartimentul gestionare resurse umane, financiare şi contabilitate, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept şi vor fi soluţionate în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina de internet, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis“ sau „respins“.
Condiţiile de participare la concurs:
1. Conditii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 15 din Regulamentul-Cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
2. Conditii specifice pentru ocuparea postului:
Expert IA
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, matematică şi ştiinţele naturii
– vechime în specialitate: minim 7 ani
– cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul statisticii agriculturii
– abilități în operarea pe PC desktop și tablete
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
– integritate
– atitudine pozitivă, pro-activă
– excelente calităţi de comunicare scrisă şi verbală
– capacitate de organizare, autodisciplină
– promovarea de înalte standarde etice şi profesionale
– persoană bine organizată
– disponibilitate de a se deplasa în teren
Relaţii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia si continutul dosarului se pot obţine la sediul Direcţiei Judeţene de Statistică Teleorman, persoană de contact Dragomir Sorina – Florentina – Compartimentul gestionare resurse umane, financiare şi contabilitate – telefon 0247.312.545/0247.312.285, e-mail sorina.dragomir@teleorman.insse.ro si/sau pe site-ul institutiei