Educator puiericultor


Cresa Comlosu Mare
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNŢ !
Creșa Comloşu Mare va organiza concursul pentru ocuparea posturilor vacante, de natură contractuală de educator puiericultor SSD/PL 2 posturi
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) au cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunosc limba română, scris și vorbit;
c) au capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, dupa caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
f) nu a fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârsite cu intentie care ar face o persoana candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Cerințe specifice:
– Studii SSD/PL durată absolvite cu diplomă în științe ale educației:
– fara vechime:
– Progream de lucru regulat, 8 ore pe zi 40 ore pe săptămână.
Perioada pentru depunerea dosarelor este 18.09.2023 – 25.09.2023, între orele 08,00 – 16,00.
Informaţiile suplimentare se pot obţine la secretariatul primariei, tel.0256/364114 sau de pe site-ul www.comlosu_mare.ro.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în munca, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverință medicală care sa ateste starea de sănatăte corespunzătoare;
g) curriculum vitae european;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pănă la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Concursul pentru ocuparea postului va consta din:
– selecţia dosarelor 26.09.2023;
– proba scrisă 27 septembrie2023, ora 10,00;
– interviu 29septembrie 2023, ora 10,00.
Candidaţii care vor obţine nota minimă 5, vor fi admişi la interviu.

Bibliografie
– Constituția României;
– Ordonanța Guvernului nr.137/2000 (r2) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
– Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere până la 7 ani, Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3851/2010;
– Din Ordinul 24/2004, standardul 5-6 ( activități educaționale combinate cu activități educaționale combinate cu activități recrative, obligațiile educatorului);
– Curriculum pentru educație timpurie, Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4694/02.08.2019;
– Ghidul pentru educație timpurie a copiilor de la naștere până la 3 ani, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;
-Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu completările și modificările ulterioare;
– Legea nr.198/2023 învățământului preuniversitar;
– Ordinul nr.1456 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihnă și recreerea copiilor și tinerilor;
– Legea nr.123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar;
– Hotărârea Consiliului Local al Comunei Comloșu Mare nr.56/2022.