Economist specialist S, gr. IA – Serviciul Economic și Muncitor calificat (tapițer) – Atelier Întreț


Muzeul Național de Artă al României
Anuntul a expirat


Anunt


În conformitate cu art. 18 din H.G. nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, coroborat cu art. IV, alin. (2), din O.U.G. nr. 34/2023, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 12 septembrie – 12 octombrie 2023, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, Sector 1, București, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:

– Economist specialist S, gr. IA – Serviciul Economic, durată nedeterminată – 8 ore/zi;
– Muncitor calificat (tapițer) – Atelier Întreținere, durată nedeterminată – 8 ore/zi.

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecția dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 27 – 28 septembrie 2023.
b) proba scrisă pe data de 03 octombrie 2023, ora 1100;
c) proba practică pentru muncitor calificat (tapițer) va avea loc pe data de 03 octombrie 2023, ora 1100;
d) interviul pe data de 09 octombrie 2023, ora 1100

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:
– formular de înscriere la concurs pus la dispoziție de către muzeu;
– actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate (original şi copie);
– certificatul de căsătorie sau alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz (original şi copie);
– documentele care atestă nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (original şi copie);
– carnetul de muncă sau adeverința eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (conform Anexei 3 la H.G. nr. 1336/2022), (original şi copie);
– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul după cazierul judiciar ori o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazier judiciar, cel mai târziu până la desfășurarea primei probe a concursului. Candidatul poate solicita expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, care trebuie să cuprindă: numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin Ordin al Ministrului Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;
– curriculum vitae, model comun european;
– alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;

Candidații pot transmite dosare de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau pe platforma informatică a instituției înăuntru termenului prevăzut în calendarul de concurs pentru depunerea dosarelor și vor prezenta la secretariatul comisiei de concurs documentele în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise.
Candidații cu dizabilități pot înainta comisiei de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, propuneri privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 26 septembrie 2023, ora 1500, tel.: 021.313.17.44 sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin (1) lit. h.

Condiții specifice pentru înscriere la concurs:

Economist specialist S, gradul IA – Serviciul Economic

Cerințele postului:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţelor sociale – ramura ştiinţe economice;
– minimum 6 ani și 6 luni vechime în domeniul financiar-contabil;
– minimum 3 ani vechime în domeniul bugetar;
– cunoştinţe de operare PC, în special în ceea ce priveste aplicaţii dedicate pentru contabilitatea instituţiilor publice;

Bibliografie:

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată;
– Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, TITLUL III – Impozitul pe venit, CAP III – Venituri din salarii;
– Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
– Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
– Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017;
– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 311/2003 a muzeelor si colecțiilor publice, republicată cu modificările ulterioare;
– Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
– O.U.G. 57/2019 Codul administrativ;
– H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;
– H.G. nr. 325/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică;
– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
– O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
– O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
– O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
– Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial republicat, cu modificările si completările ulterioare.

TEMATICA:
1. Finanțarea instituțiilor publice. Cadrul general, principiile si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice. Particularități ale finanțării instituțiilor publice de cultura.
2. Bugetul de venituri si cheltuieli, execuția bugetara la instituțiile publice de cultura. Principiile de baza ale elaborării si execuției bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului în instituțiile publice finanțate din bugetul local, execuția bugetară. Clasificația bugetară.
3. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice. Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
4. Contabilitatea instituțiilor publice. Principii de bază ale contabilității, particularității privind organizarea contabilității la instituțiile publice, reglementări contabile specifice.
5. Modalități de organizare a activității financiar-contabile în instituțiile publice de cultură.
6. Controlul financiar preventiv la instituțiile publice. Obiectivele, organizarea și regimul acordării vizei de control financiar preventiv.
7. Inventarierea patrimoniului. Cadrul legal, înregistrarea, scoaterea din funcțiune, valorificarea, declasarea și casarea bunurilor de patrimoniu.
8. Achizițiile publice. Cadrul general, procedurile pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dosarul achiziției publice. Modalități de achiziție publică: cererea de oferta, licitația publică.
9. Salarizarea în sistemul bugetar. Particularități ale acestui sistem la instituțiile publice de cultură.
10. Raporturile între instituțiile de cultură și autoritățile în subordinea cărora își desfășoară activitatea.
11. Inventarierea patrimoniului artistic în cadrul instituțiilor publice de cultură;
12. Operațiunile de casierie în instituțiile publice;
13. Reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

Muncitor calificat I (tapițer) – Atelier Întreținere

Cerințele postului:
– studii medii/ școală profesională;
– atestat de calificare;
– minim 9 ani vechime în muncă;
– minim 3 ani de practică în specialitate, atestată prin carte de muncă.

Bibliografie:

– Ghidul tapițerului/Noțiuni generale privind mobilă tapițată:
– Norme de tehnica securității în muncă pentru atelierul de tapițerie;
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Norme de siguranță la foc a construcțiilor-P118/99;
– Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

Director general,
dr. Călin-Alexiu Stegerean

Întocmit,
Șef Serviciu Resurse Umane
Luminița Neagu