Economist I și paznic (3 posturi)


Unitatea Militară nr. 02489 (Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti"), Galați, județul Galați
Anuntul a expirat


Unitatea Militară nr. 02489 (Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti”), Galați, județul Galați, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 (un) post de economist gradul I în Biroul planificare bugetară și decontări la directorul financiar-contabil în structuri de sprijin decizional
 • 2 (două) posturi de paznic în Formația pază din asigurare sprijin la locțiitorul pentru probleme de stat major

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • economist I:
  • nivel de studii: superioare cu diplomă de licență de absolvire a Facultății de Științe Economice, în domeniile: contabilitate/finanțe, specializările: contabilitate și informatică de gestiune/finanțe bănci
  • vechime: 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
  • nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”
  • cunoștințe de operare pe calculator, pachetul Microsoft Office – nivel mediu.
 • paznic:
  • nivel de studii: medii, generale, diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale
  • candidatul să posede atestat sau certificat de absolvire a cursului de calificare profesională pentru agent de pază
  • vechime în muncă: nu se solicită
  • stare de sănătate: apt pentru profesia de paznic conform fișei de aptitudine în muncă, eliberată de medicul de medicina muncii al Spitalului Militar de Urgență Galați
  • nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2022, ora 09.00: probă interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Unitatea Militară nr. 02489 (Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti”), cu sediul în Galați, str. Traian nr. 199, județul Galați, telefon: 0336/401.461.