economist


Unitatea Medico Sociala Cetate
Expiră azi


Anunt


Unitatea Medico Sociala Cetate cu sediul în Cetate, str. Calea Severinului nr. 117, judetul Dolj, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: economist, studii superioare, gradul debutant, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă
Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie, tel: 0251364003, persoană de contact Cionac Stella, email: ums.cetate@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 29.09.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: științe sociale, ramura de științe: științe economice; domeniul de licenta contabilitate sau economie.
2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere
3. Alte condiții:

Bibliografie şi tematică:
  Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completariile ulterioare;
 Ordin Admistratie Publica nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completariile ulterioare;
 Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitații, republicată, cu modificarile si completariile ulterioare;
 Ordin Admistratie Publica nr 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
 Ordin Admistratie Publica nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificarile si completariile ulterioare;
 Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicată, cu modificarile si completariile ulterioare;
 Legea nr.153/2017- privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completariile ulterioare;
 Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu modificarile si completariile ulterioare;
 Ordonanta nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug;
 Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 partea a VI-a titlul III – Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
 Hotărârea de Guvern nr. 905/ 2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

Tematica
 reglementari privind contabilitatea in institutiile publice, planul de conturi pentru institutiile publice,
 reglementari privind codul muncii, revisal, salarizare,
 reglementari a codul administrativ privind personalul contractual,
 reglementari privind raportari in FOREXEBUG, unele măsuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale,
 reglemenrati privind angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 18 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 29 septembrie 2023 16.00
selectia dosarelor 2 octombrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 2 octombrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 3 octombrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 3 octombrie 2023 15.00
proba scrisă 11 octombrie 2023 10.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 11 octombrie 2023 14.00
termen limită contestații la proba scrisă 12 octombrie 2023 14.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 12 octombrie 2023 15.00
interviul 13 octombrie 2023 10.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 13 octombrie 2023 14.00
termen limită contestații la proba de interviu 16 octombrie 2023 14.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 16 octombrie 2023 15.00
afișarea REZULTAT FINAL 16 octombrie 2023 16.00
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.