doctorand


Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr.28, jud. Cluj, organizează, în baza H.G. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea unui post contractual de Doctorand, studii superioare,vacant, norma partiala de 84 ore/luna, perioadă determinată până la data de 30.09.2024, din cadrul structurii: proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta C9, Investiția I8, Contractul de finanțare nr. 760072/23.05.2023, cod CF 116/15.11.2022, cu tiltul “New smart and adaptive robotics solutions for personalized minimally invasive surgery in cancer treatment – ATHENA”.
B.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– 1.Studii de specialitate : Doctorand
– 2.Perfecţionări (specializări ):
Elemente de matematică avansată
Teoria sistemelor
Sisteme de control bazate pe modele matematice avansate
Logică Fuzzy și algoritmi de inteligență artificială
Elemente avansate de control în robotică

1.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel ):
a.Operare: Pachetul Windows + Office
b.Programare: MATLAB, Maple, Visual Studio, Python c.Proiectare:
d.Inginerie competitivă:
2.Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute : Engleza
3.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare :
a.Lucrul în echipă
b.Modelarea matematică a sistemelor
c.Dezvoltarea unor algoritmi avansați de control
d.Metode avansate de optimizare a proceselor
e.Soluții pentru comanda în timp real a sistemelor robotice medicale
f. Diseminarea eficientă a rezultatelor cercetării.; Bibliografia si Tematica sunt cele anexate.
C. Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune la Direcția Resurse Umane a UTCN, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului, un dosar care va conține următoarele documente: a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
i) curriculum vitae, model comun european.
D. Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– Data limită de transmitere a documentelor în vederea înscrierii la concurs: 26.09.2023 ora 15.30, la Biroul Personal, str. Memorandumului nr.28, sala 309 sau online la adresa: resurse.umane@staff.utcluj.ro
Afișarea rezultatului selecției dosarelor: 28.09.2023
Data limită de depunere a contestațiilor la selecția dosarelor: 29.09.2023
Data limită de afișare a rezultatelor la contestațiile privind rezultatul selecției dosarelor: 02.10.2023
Proba scrisă: 04.10.2023, ora 09.00, B-dul Muncii nr. 103-105
Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 04.10.2023
Termenul limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă: 05.10.2023
Termenul limită de soluționare a contestațiilor la proba scrisă: 05.10.2023
Interviul: 06.10.2023, ora ora 09.00, B-dul Muncii nr. 103-105
Afișarea rezultatelor la interviu: 06.10.2023
Termenul limită de depunere a contestațiilor la interviu: 09.10.2023
Termenul limită de soluționare a contestațiilor la interviu: 09.10.2023
Data limită de afișare a rezultatului final: 10.10.2023