Director S 0,5 normă și secretar S


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi
Anuntul a expirat


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, în cadrul Centrului Cultural „I.I. Mironescu”, după cum urmează:

 1. director (S), 0,5 normă;
 2. secretar (S).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • director (S):
  • absolvent(ă) studii superioare universitare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență;
  • deținerea titlului de doctor;
  • vechime în muncă: minimum 10 ani;
  • fără vechime în specialitatea postului;
  • experiență în management dovedită cu certificat;
  • experiență în coordonarea de proiecte culturale/publicații medicale/culturale;
  • experiență în activități în domeniul cultural;
  • experiență în elaborarea de studii și cărți în domeniul cultural;
  • competențe manageriale: gândire analitică și sintetică, persoană comunicativă, organizată, responsabilă, obișnuită să lucreze cu deadllne-url stricte, rezistență la stres, spirit de echipă, adaptare dinamică la sarcini de lucru;
  • spirit organizatoric, analitic, capacitate de sinteză, imparțialitate și obiectivitate în luarea deciziilor, personalitate extravertită;
  • abilități de negociere, de consultanță și de consiliere:
  • capacitate de planificare și organizare a operațiilor și activităților;
  • capacitatea de a redacta rapoarte, de a sintetiza și clarifica informațiile;
  • capacitate deosebită de relaționare interumană (sociabilitate, integrare în colectiv);
  • flexibilitate în gândire;
  • integritate profesională (atitudine profesională imparțială);
  • eficiență profesională (capacitate de mobilizare personală pentru finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin);
  • capacitate de deducție logică, judecată rapidă, memorie dezvoltată, claritate și coerență în exprimare;
  • cursuri de specializare și perfecționare în domeniul postului;
  • cunoștințe de calculator – nivel avansat (cunoștințe de operare PC: Microsoft Office, navigare internet;
  • cunoștințe de producție media, creare și gestionare conținut audiovideo, content creator;
  • cursuri și specializări postuniversitare (formator, manager de proiect, managementul resurselor umane);
  • certificări și abilități de leadership, cultură organizațională, public
 • secretar (S):
  • absolvent(ă) studii superioare universitare cu diplomă de licență;
  • fără vechime în muncă/specialitatea postului;
  • experiență: redactare documente; organizare evenimente socioculturale, activități de teambuilding;
  • competențe digitale: Microsoft Ofice/C ++/Adobe InDesign/Social Media/Spreadsheets and Databasics;
  • certificat limba engleză, avansat;
  • cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională poate constitui un avantaj;
  • bună comunicare cu cei din echipă, atenție la detalii, analiză logică și rațională, abilități de cercetare juridică.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2022, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2022, ora 13.00: proba practică;
 • 15 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, strada Universităţii nr. 16, județul Iași, telefon: 0232/301.879, 0232/301.670, e-mail: resurse.umane@umfiasi.ro.