Director medical


Spitalului de Pneumoftiziologie „Sfântul Andrei” Valea Iașului, Județul Argeș
Anuntul a expirat


Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei” Valea Iaşului cu sediul în com. Valea Iaşului, jud. Argeş, in temeiul Legi nr. 95/2006 Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 284/12.02.2007 cu modificările și completările ulterioare și Dispoziţia C.J. Argeş nr. 532/19.10.2022 organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de director medical, pe perioada determinată de 4 ani, funcţie specifică comitetului director, după cum urmează:

 • Denumirea postului: director medical
 • Locul de desfaşurare: sediul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei”, localitatea Valea Iaşului, jud. Argeş.
 • Desfaşurarea concursului:
  • a) verificarea dosarelor pentru îndeplinirea condiţiilor de către candidaţi: 23.03.2023
  • b) test – grilă: 30.03.2023, orele 10.00
  • c) susţinerea proiectului de specialitate și interviul de selecţie: 04.04.2023, orele 10.00
 • Dosarele de concurs se pot depune la sediul unităţii organizatoare până la data de 22.03.2023, inclusiv, zilnic până la orele 15,00.
 • La concurs se pot inscrie candidaţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale:

 • au domiciliul stabil în România
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepția situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare

Condiţii specifice:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina, specializarea medicina;
 • sunt medici specialişti sau medici primari;
 • au minim 5 ani vechime în specialitatea respectiva.

Temele–cadru pentru proiectul de specialitate,  bibliografia de concurs și calendarul de desfăşurare al concursului sunt afișate la sediul unităţii și pe site-ul instituţiei www.spviasului.ro

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sfântul Andrei” Valea Iașului, Serviciul RUNOS, avizierul de la sediul unităţii sau la  telefon: 0248/724.431.

Document atașat