Director medical


Spitalul Orăşenesc Deta, Judeţul Timiş
Anuntul a expirat


Spitalul Orăşenesc Deta, Judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea funcției de director medical funcție specifică comitetului director.

Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului sănătății publice nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice completat și modificat prin Ord. MSP 558/2007, Ord. MSP nr.1278/2008, OMS nr. 912/2014, OMS nr. 595/2015,OMS nr.954/2017 și OMS 1291/2017.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Deta, din str.Mihai Viteazu nr.10, loc.Deta, Jud.Timiș.

Concursul va cuprinde urmatoarele probe:

 1. 07.02.2023, ora 10.00- test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunostințelor din legislația specificș postului
 2. 10.02.2023, ora 10.00 –susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului și interviul de selecție.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

CRITERII GENERALE:

 1. a) au domiciliul stabil in România;
  b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;
  d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

CRITERII SPECIFICE:

 1. sunt absolvenți de învătământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmați medic specialist sau medic primar;
  3. au vechime de minimum 5 ani in specialitate;

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
  b) copie de pe actul de identitate;
  c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
 2. d) copie de pe cerificatul de medic specialist sau de medic primar;
  e) curriculum vitae  model comun european;
  f) adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
  g) cazierul judiciar;
 3. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
  i) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 4. j) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 5. k) proiectul de specialitate;
 6. l) chitanță de plată a taxei de concurs de 200 lei-se achită la casieria unității;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 27.01.2023, ora 14.00. Secretarul comisiei de concurs este un reprezentat de la biroul RUNOS, tel.0256390260, int.26.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Candidații au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 ore de la data afișării. Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 ore de la data depunerii la secretariatul comisiei de concurs/examen.

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate și bibliografia pentru concurs sunt afișate pe site-ul: https://www.spitaldeta.ro.
Candidații își aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicația de concurs, și îl depun odată cu inscrierea la concurs.
Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie sa fie depus la înscriere.
Relații suplimentare se pot obține la biroul RUNOS, tel.0256390260-int.26.

CALENDARUL DE DESFAȘURARE AL CONCURSULUI

 

Nr.crt. Activitate Data
1 Publicare anunț 12.01.2023
2 Termen limită de depunere a dosarelor 27.01.2023, ora 14.00
3 Selecția dosarelor 30.01.2023, ora 12.00
4 Afșare rezultate selecție dosare 30.01.2023, ora 14.00
5 Depunere contestații cu privire la selecția dosarelor 31.01.2023, ora 14.00
6 Soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor 01.02.2023, ora 14.00
7 Susținere test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului 07.02.2023, ora 10.00
8 Afișare rezultate proba scrisă 07.02.2023, ora 14.00
9 Depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise 09.02.2023, ora 10.00
10 Soluționarea contestațiilor cu privire la proba scrisă și afișarea rezultatului 09.02.2023, ora 10.00
11 Susținerea proiectului de specialitate și interviului de selecție 10.02.2023, ora 10.00
12 Afișarea rezultatelor finale 10.02.2023, ora 14.00
13 Depunere contestații privind rezultatul final, cu excepția interviului de selecție 13.02.2023, ora 10.00
14 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului final 14.02.2023, ora 10.00

 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Orășenesc Deta, str. Mihai Viteazul nr. 10, județul Timiș, telefon 0256/390.260, interior 26, fax: 0256/390.427, e-mail: runos@spitaldeta.ro.

 1. Anunț concurs dir. MEDICAL
 2. Structura proiectului de specialitate
 3. Tematică și bibliografie concurs director medical
 4. Teme-cadru pentru proiectul de specialitate