Director medical


Spitalul Orășenesc Cisnădie, Județul Sibiu
Anuntul a expirat


Spitalul Orășenesc Cisnădie cu sediul în Cisnădie, str. Băilor, nr. 27, judetul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere vacante în conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, de director medical.

Condiţiile generale de participare sunt:

 • a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • i) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi cel putin medic specialist;
 • au minumum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 • a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa  2la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. nr. 1.336/2022);
 • b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 • c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1)  e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa  3la ordin;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • k) curriculum vitae, model comun european.

Calendarul de desfasurare a concursului ce va fi organizat la sediul institutiei:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 09.03.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Orășenesc Cisnădie cu sediul în Cisnădie, str. Băilor, nr. 27, judetul Sibiu, până la data de: 23.03.2023
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 24.03.2023, ora 13.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 24.03.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 27.03.2023, ora 08.00-15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.03.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 31.03.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 31.03.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.04.2023, ora 08.00-15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.04.2023, ora 15.00
11. Susţinere orală a proiectului de specialitate 05.04.2023, ora 09.00
12. Susţinerea interviului de selectie 05.04.2023, ora 12.00
13. Afişarea rezultatului susţinere orală a proiectului de specialitate și al interviului 05.04.2023, ora 15.00
14. Depunere contestații susţinere orală a proiectului de specialitate și al interviului 06.04.2023, ora 08.00-15.00
15. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.04.2023, ora 15.00
16. Afişarea rezultatului final al concursului 10.04.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei, de pe website: https://socisnadie.ro/, persoană de contact: Capațână Laura, funcția director administrativ, având numărul de telefon 0369/105.102.

Documente atașate