Director medical


Spitalul Municipal Dorohoi, Județul Botoșani
Expiră in 0 zile, 11 ore


În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O .M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Dorohoi, cu sediul în Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 75, județul Botoșani, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează: • 1 post de director medical.
La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.
Criteriile generale sunt următoarele:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criteriile specifice sunt următoarele:

1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; 2. sunt confirmați cel puțin ca medic specialist; 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 13.12.2022, ora 10.00, proba scrisă, în data de 15.12.2022, ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, respectiv în data de 15.12.2022, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității.
Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 05.12.2022, ora 15.00.
Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Municipal Dorohoi și se publică pe site-ul spitalului, www.spitaldorohoi.ro Relații suplim entare se pot obține la telefonul 0231/613.240, Serviciul resurse umane.

Anunt, bibliografie și tema concurs director medical