Director medical


Spitalul Municipal Cărei, județul Satu Mare
Expiră in 3 zile, 9 ore


Spitalul Municipal Cărei, județul Satu Mare, organizează concurs pentru ocuparea funcției de director medical, post vacant.

Criterii generale:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializare medicină;
  • sunt confirmați medic specialist sau medic primar;
  • au vechime de minimum 5 ani în specialitate.

Concursul se desfășoară în perioada 13.02.2023 – 21.02.2023, la sediul Spitalului Municipal Cărei, municipiul Cărei, Bd. 25 Octombrie nr. 25.

Data, ora, locul de desfășurare și probele concursului:

  • 13.02.2023, ora 09.00 – susținerea testului grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului, la sediul instituției;
  • 16.02.2023, ora 09.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului, la sediul instituției;
  • 21.02.2023, ora 09.00 – susținerea interviului de selecție, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun zilnic, orele 09.00 -12.00, până la data de 31.01.2023 (inclusiv), la Compartimentul R.U.N.O.S. al unității.

Bibliografia, actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere se afișează la sediul Spitalului Municipal Cărei, jud. Satu Mare, și pe pagina de internet www.spitalcarei.ro/anunțuri;

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0261.706.325.