Director medical


Spitalul Județean de Urgență Ploiești, județul Prahova
Anuntul a expirat

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, str.Găgeni, nr.100, organizează concurs/examen pentru ocuparea postului cu normă întreagă de director medical în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice modificat prin art.1 din O.M.S. nr.954/2017.

Condiţii generale:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa o funcție specifică comitetului director, candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 alin.2 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobată prin O.M.S. nr. 284/2007 și modificată de art.1 din O.M.S. nr.954/2017:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiții specifice pentru Directorul Medical:

 1. Sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. Sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. Au minim 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Concursul se organizează în conformitate cu  Metodologia de concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director, aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Prahova nr.5135/06.03.2023 și cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. Susținere test grilă / lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din bibliografie;
 2. Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. Interviul de selecție.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului / examenului media finală cel puțin 7,00, iar la fiecare probă minim nota 6,00.

 Calendarul desfășurării concursului / examenului:

13.03.2023 – 28.03.2023, ora 13.00 Depunerea dosarelor de înscriere la concurs
29.03.2023, ora 12.00 Afișarea rezultatelor privind selecția dosarelor de înscriere la concurs
30.03.2023, ora 13.00 Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concurs
31.03.2023, ora 12.00 Afișarea rezultatelor finale privind selecția dosarelor de înscriere la concurs
04.04.2023, ora 11.00 Susținere test grilă / lucrare scrisă
05.04.2023, ora 12.00 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
06.04.2023, ora 13.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele obținute la proba scrisă
07.04.2023, ora 12.00 Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă după soluționarea contestațiilor
10.04.2023, ora 11.00 Susținere proiect de specialitate și interviu de selecție
11.04.2023, ora 12.00 Afișarea rezultatului final
12.04.2023, ora 13.00 Depunerea contestațiilor privind rezultatul final al concursului
13.04.2023. ora 12.00 Afișarea rezultatului final după soluționarea contestațiilor

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: 

 1. cererea de înscriere;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. copie de pe certificatul de medic specialist;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 9. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 10. proiectul de specialitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14, semnat de catre candidat pe fiecare pagina in parte si inchis intr-un plic sigilat.

Temele pentru proiectul de specialitate, precum si bibliografia de concurs pentru Director Medical se afiseaza la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiești, cat si pe site-ul acestuia www.sjup.ro .

Documentele solicitate în copie, vor fi însoțite de cele originale la depunerea dosarului pentru certificarea copiilor de către secretarul comisiei de concurs  cu mențiunea „conform cu originalul”.

Probele de concurs se vor susține la sediul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, str. Găgeni, nr. 100, Clădirea Administrativă, et.2.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, strada Găgeni nr.100 – Serviciul RUNOS, telefon: 0244/537.711, int.285, 286, până la data de  28.03.2023 (inclusiv) – ora 13:00.

Taxa de participare la concurs este de 500 lei.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Județean de Urgență Ploiești, str. Găgeni nr. 100, județul Prahova, telefon 0244/537.711, int. 285, 286, e-mail: secretariat@sjup.ro

Document atașat