Director medical


Spitalul de Boli Cronice Călinești, județul Argeș
Expiră in 1 zile, 12 ore


Spitalul de Boli Cronice Călinești, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Boli Cronice Călinești, cu sediul în Călinești, str. Dr. Ion Crăciun nr. 484, județul Argeș, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității de director medical, vacant, pe perioadă determinată de 4 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical se va organiza la sediul unității, în data de

  • 15 decembrie, ora 10.00 – proba scrisă
  • 19 decembrie ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate
  • 19.12.2022, ora 14.00 – interviul de selecție.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.12.2022.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Boli Cronice Călinești și se publică pe site-ul Spitalului de Boli Cronice Călinești.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0248/545.575, Compartiment R.U.N.O.S., persoană de contact – ec. Mihaela Baltă.