Director medical


Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, județul Cluj
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, județul Cluj, conform Ordinului MSP nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director, concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director medical.

Conditii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare

Conditii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmati medic specialist sau medic primar;
 • au vechime de minimum 5 ani în specialitate.

Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs,
 • copia actului de identitate;
 • copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, după caz;
 • copie de pe certificatul de medic specialist sau de medic primar;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea in gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar ;
 • declaratia pe propria răspundere ca nu a desfășurat activități de poliție politică, asa cum este definită prin lege;
 • adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate(volum de maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14).

Calendarul concursului:

 • Termen de depunere a dosarului: intervalul 08.03.2023-21.03.2023,
 • Verificarea dosarelor de către comisia de concurs şi publicarea rezultatelor (etapă eliminatorie): 22.03.2023, ora 13.
 • Termen de depunere a contestaţiilor: 23.03.2023, max. ora 13
 • Soluţionarea contestaţiilor de către Comisie: 24.03.2023, max. ora 13
 • Susţinerea concursului/examenului de către candidați:
  • test-grilă/lucrare scrisă
   • susţinere: 30.03.2023, ora 9
   • publicare rezultat: 31.03.2023, ora 13
   • depunere contestaţii: 04.2023,  ora 13
   • soluţionare contestaţii:04.04.2023, ora 13
  • susținerea proiectului de specialitate
   • susţinere: 05.04.2023, ora 9
   • afişare rezultate:05.04.2023, ora 13
   • depunerea contestaţiilor: 06.04.2023, ora 13
   • soluţionarea contestaţiilor: 07.04.2023, ora 13
  • interviul de selecție:
   • susţinere:10.04.2023, ora 9
   • afişare rezultate: 10.04.2023, ora 13

Conform art. 10 alin (3) din Ordinul nr. 284/2007 cu modificări și completări ulterioare,

,,Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție în termen de 24 ore de la data afișării. Contestația se soluționează de  comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.”

 • Contestații finale concurs/examen: 11.04.2023 ora 13
 • Soluționare contestații finale: 12.04.2023 ora 13
 • Afișare rezultate finale: 12.04.2023, ora 13

Data limită până la care candidații vor depune  dosarul de concurs este de 21.03.2023.

Program preluare dosare : luni – vineri : 10:00 – 13:00, la serviciul RUNOS, Str. Moților, nr. 68, Cluj-Napoca.

Relații suplimentare se obțin la serviciul RUNOS tel. 0264-597706 int.117.

Documente atașate