Director medical și director financlar-contabil


Institutul Regional de Oncologie Iaşi
Expiră in 10 zile, 15 ore


Institutul Regional De Oncologie, Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar-contabil, în conformitate cu art. 181 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 (republicată) (actualizată) privind reformam domeniul sănătății, Ordonanța nr. 37 din 31 august 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății, OMS nr. 284/2007 (actualizat) privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

Institutul Regional de Oncologie lași, cu sediul în lași, str. Gen. Henri Mathias Berthelot n’r. 2-4, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi specifice Comitetului director:

 • director medical;
 • director financlar-contabil.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea Justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili eu exercitarea funcției, cu excepția situației ÎH care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • pentru directorul medical:
 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin ca medic specialist sau primar;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
 • pentru directorul financiar-contabil:
 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 3. dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Datele desfășurării concursului sunt 10.10.2022, ora 10.00, respectiv 13.30 (proba scrisă, respectiv susținerea proiectului), și 13.10.2022, ora 10.00 (proba interviu), la sediul Institutului Regional de Oncologie, Iași, str. Grai Henri Mathias Bertheiot nr. 2-4.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului la Biroul R.U.N.O.S, data-limită de depunere fiind 30.09.2022, ora 14.00.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Institutului Regional de Oncologie, lași, și la telefon 0751.193.777.

Bibliografia pentru concurs și temele-cadru pentru proiectul de specialitate, precum și’ regulamentul de concurs vor fi afișate pe site-ul www.iroiasi.ro și la sediul unității.