Director medical si director financiar-contabil


Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș, județul Maramureș
Anuntul a expirat


Spitalul Orășenesc Tg. Lăpuș, cu sediul în orașul Tg. Lăpuș, str. Tineretului, nr. 9-11, Jud. Maramureș, cod fiscal 3695247,  organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi, conform OMS nr. 284/2007 completat cu OMS nr. 954/2017, funcţii specifice comitetului director: director medical si director financiar-contabil.

Concursul/examenul se organizează în baza Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cât și în baza  O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările aduse prin OMS nr. 954/2017.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

(1) CRITERII GENERALE:

 • a) au domiciliul stabil în România;
 • b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare .

(2) CRITERII SPECIFICE

 1. a) pentru director medical
 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi  medic specialist sau medic primar;
 • au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva.
 1. b) pentru director financiar-contabil
 •  sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu

Data, ora și locul de desfăsurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 05.04.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
 • proba de susținere a proiectului de specialitate și  interviului de selecție  în data de 05.04.2023, ora 13.00, la sediul instituției.

Data limită pană la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 28.03.2023, ora 12,00 la sediul instituției.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orășenesc Tg.Lăpuș, Comp. Resurse Umane la tel. 0262/384.324 (interior 302).

Document atașat