Director medical și director financiar-contabil


Spitalul Județean de Urgență Brăila
Anuntul a expirat


Spitalul Județean de Urgență Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S.P. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concurs urilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Județean de Urgență Brăila, cu sediul în Brăila, Șos. Buzăului nr. 2, județul Brăila, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical, vacant, pe perioadă determinată de 3 ani;
 • 1 post de director financiar-contabil, vacant, pe perioadă determinată de 3 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. pentru directorul medical:
 2. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 3. sunt confirmați cel puțin ca medic specialist;
 4. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
 5. pentru directorul financiar-contabil:
 6. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 7. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza după cum urmează:

 • director medical – 06.06.2022, ora 09.00 – proba scrisă, respectiv data de 06.06.2022, ora 11.30 – susținere orală a proiectului de specialitate, 06.06.2022, ora 12.15 – interviul de selecție, la sediul unității;
 • director financiar-contabil – 06.06.2022, ora 13.00 – proba scrisă, respectiv data de 06.06.2022, ora 15.30 – susținere orală a proiectului de specialitate, 06.06.2022, ora 16.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 26.05.2022, până la ora 14.00.

Bibliografia pentru concurs/examen și teme le-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Județean de Urgență Brăila și se publică pe site-ul spitalului, www.spitalbraila.ro/cariere

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0239/692.222, interior 2184 – Biroul resurse umane, persoană de contact: consilier juridic Patarlageanu Mariana.