Director medical și director financiar contabil


Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”, Galați
Anuntul a expirat

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art.1 din OMS nr. 954/2017, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire” Galați cu sediul în Str. N. Alexandrescu nr. 99, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director, după cum urmează:

 • 1 post de director medical
 • 1 post de director financiar contabil

La concurs/ examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice după cum urmează:

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil in România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

a) Pentru postul de Director financiar contabil

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

b) Pentru postul de Director medical

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicina;
 • sunt confirmați medic specialist sau medic primar;
 • au vechime de minimum 5 ani în specialitate;

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Comp. Resurse Umane de la sediul unității până pe data de 04.04.2023, ora 12 și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 4. copie de pe certificatul de medic specialist sau de medic primar, pentru postul de director medical;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverință care atestă vechimea în gradul profesional, pentru postul de director medical, respectiv în muncă, pentru postul de director financiar contabil, sau în specialitatea studiilor,după caz;
 7. cazierul judiciar si certificatul de integritate comportamentală;
 8. declarația pe propria raspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 9. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 10. proiectul de specialitate.

Probele de concurs sunt următoarele:

 1. a) test-grilă din legislația specifică postului;
 2. b) susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului
 3. c) interviul de selecție

Calendarul de desfașurare al concursului:

 • Data limită de depunere a dosarelor:  04.04.2023, ora 12.00
 • Data  limită pentru selecția dosarelor și afișarea rezultatului selecției dosarelor: 05.04.2023, ora12
 • Data limită pentru depunerea contestațiilor la selecția dosarelor: 06.04.2023 ora 12.00
 • Data limită pentru soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor:   10.04.2023 , ora 12.00
 • Data desfășurării probei scrise 11.04.2023, ora 10.00
 • Data afișării rezultatelor la proba scrisă 12.04.2023 ora 10.00
 • Data limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă 13.04.2023, ora 10.00
 • Data limită pentru soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor 18.04.2023, ora 10.00
 • Data evaluării și susținerii proiectului de specialitate  19.04.2023, ora 10.00
 • Data afișării rezultatelor 20.04.2023 ora 10.00

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finala cel puțin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecarui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Toate probele concursului se vor desfășura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”, cu sediul în localitatea Galaţi, str. N. Alexandrescu nr. 99, conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispoziție la sediul unității sau la telefon nr.0236/413131, int 115, cât si pe site-ul spitalului.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”, Galați, str. Dr. N. Alexandrescu nr. 99, județul Galați, telefon 0236/413.131, interior 115, e-mail:  spitalog.galati@gmail.com

Document atașat