Director medical și director de îngrijiri


Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”, Târnăveni, județul Mureș
Anuntul a expirat


Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”, Târnăveni, str. Victor Babeș nr. 2, județul Mureș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările Ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical, vacant pe perioadă determinată de 3 ani;
 • 1 post de director de îngrijiri, vacant pe perioadă determinată de 3 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • Pentru directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniu medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
 • Pentru directorul de îngrijiri:
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată cu diplomă de licență/absolvire
 • 2 sunt asistenți medicali generaliști, moașe sau asistenți medicali cu grad principal
 • dețin gradul principal de cel puțin 2 ani.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 14.07.2022, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv în data de 15.07.2022, ora 9.00 – susținerea proiectului de specialitate și în data de 15.07.2022, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 01.07.2022.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”, Târnăveni, și se publică pe site-ul spitalului.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0265/446.161, interior 150 – Serviciul resurse umane, persoană de contact: Precup Antonela.