Director medical și director de îngrijiri (2 posturi)


Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București
Expiră in 13 zile, 20 ore


Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, București, organizează, în perioada 06.09.2022 – 07.09.2022, în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 284/2007 pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice de director medical și director de îngrijiri, în cadrul Comitetului director.

Concursul se va desfășura la sediul unității, din București, șoseaua Berceni nr. 12, sectorul 4, după cum urmează:

 • proba scrisă în data de 06.09.2022, începând cu ora 09.00;
 • susținerea proiectului de specialitate în data de 07.09.2022, începând cu ora 09.00;
 • susținerea interviului de selecție în data de 07.09.2022, începând cu ora 12.00.

Depunerea dosarelor de concurs are loc în perioada 11.08.2022 – 26.08.2022 (inclusiv), între orele 09.00 și 15.00, la sediul spitalului.

La concurs se pot înscrie candidați» care îndeplinesc, cumulativ, condițiile generale și următoarele criterii specifice:

 • Criteriile generale pentru director medical, director de îngrijiri, sunt următoarele:
  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Criterii specifice:
 • Pentru directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
 • Pentru directorul de îngrijiri:
  • sunt asistenți medicali generaliști, moașe sau asistenți medicali cu grad principal;
  • dețin gradul principal de cel puțin doi ani;
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 021.334.30.25, interior 1221 – dna. Mihaela Părău, secretar comisie, la sediul și pe website-ul spitalului https://www.bagdasar-arseni.ro/

Bibliografia de concurs, temele pentru proiectul de specialitate și structura acestuia se afișează pe site-ul spitalului https://www.bagdasar-arseni.ro/, la secțiunea Posturi vacante.

Documente atașate