Director medical


Sanatoriul Balneoclimateric de Copii, Bușteni, județul Prahova
Expiră in 1 zile, 22 ore


În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Sanatoriul Balneoclimateric de Copii, cu sediul în localitatea Buşteni, str. Fântânii, nr. 3, judeţul Prahova, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, 1 post de director medical, vacant pe perioadă determinată de 4 ani;

 • denumirea postului: director medical.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
  b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmaţi cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Calendarul de desfășurare a concursului ce va fi organizat la sediul instituției:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 07 martie 2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Sanatoriul Balneoclimateric de Copii, cu sediul în localitatea Buşteni, str. Fântânii, nr. 3, judeţul Prahova. 27 martie 2023, ora 16.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.03.2023, ora 16.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor     30.03.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 30.03.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 31.03.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 04.04.2023, ora 11.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 04.04.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 05.04.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.04.2023, ora 12.00
11. Susţinerea orală a proiectului de specialitate 07.04.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului susţinere orală a proiectului de specialitate 07.04.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele susţinerii orale a proiectului de specialitate 10.04.2023, ora 16.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.04.2023, ora 12.00
15. Susţinerea interviului de selecţie 12.04.2023, ora 10.00
16. Afişarea rezultatului interviului de selecţie 12.04.2023, ora 15.00
17. Afisarea rezultatelor finale 12.04.2023, ora 16.00

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Sanatoriul Balneoclimateric de Copii, Bușteni, Str. Fântânii nr. 3, județul Prahova, telefon: 0244/320.018, e-mail: bustenisbc@yahoo.com

Document atașat detaliat cu bibliografia și tematica