Director medical


Spitalul Județean de Urgență Deva, județul Hunedoara
Expiră in 9 zile, 10 ore


Spitalul Județean de Urgență Deva, cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie nr. 58, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director, respectiv de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au □ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

1 sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

 1. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 2. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
 3. să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical va avea loc la sediul spitalului:

 • perioada de depunere a dosarelor de înscriere – 04- 19.08.2022, ora 15.00
 • data desfășurării probei scrise – 29.08.2022, ora 09.00
 • data susținerii proiectului de specialitate – 29.08.2022, ora 13.00
 • dată susținere interviu de selecție – 29.08.2022, ora 15.00.

Anunțul de concurs detaliat, actele necesare pentru dosarul de înscriere, bibliografia pentru proba scrisă și temele pentru proiectul de specialitate se găsesc și pot fi consultate pe site-ul unității noastre: www.spitaldeva.ro

Persoana de contact: Josan Daniela Maria.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva sau la numărul de telefon 0791/011.078.

document atașat