Director medical


Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, județul Dolj
Expiră in 13 zile, 16 ore


Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, județul Dolj, organizează, în baza Ordinului M.S. nr. 284/2007, în perioada 29-30.08.2022, la sediul unității din corn. Poiana Mare, Str. Gării nr. 40, concurs pentru ocuparea funcției de director medical la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, Dolj.

Criteriile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați pentru înscrierea la concurs, regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, temele-cadru pentru proiectul de specialitate și bibliografia de concurs se afișează la sediul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, Str. Gării nr. 40, și pe pagina de internet a unității www.spitalpoianamare.ro

înscrierile la concurs se fac în perioada 08.08.2022- 19.08.2022, între orele 8.00 și 15.30, la sediul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, Dolj, Str. Gării nr. 40 – Serviciul R.U.N.O.S.- dna Vasile Anca-Mihaela, persoana desemnată cu asigurarea secretariatului concursului.

Nivelul studiilor și vechime:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă. Concursul cuprinde:
  • selecția dosarelor de înscriere – comunicare rezultate în 22.08.2022
  • concursul propriu-zis, cu următoarele probe de evaluare:
  • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – în data de 29.08.2022, ora 10.00
  • susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – în data de 30.08.2022, ora 10.00
  • interviul de selecție – în data de 30.08.2022, ora 15.00.

Persoana în măsură să ofere informații cu privire la concurs: dna Vasile Anca-Mihaela, funcția: șef serviciu la Serviciul RUNOS, telefon: 0251/235 299, interior 23, sau 0765 217 634, e-mail: resurseumane@spitalpoianamare.ro