Director îngrijiri


Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, județul Vrancea
Expiră in 11 zile, 14 ore


Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon”, Focșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M S. nr. 954/2017, Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon ”, Focșani, cu sediul în Focșani, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, județul Vrancea, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director de îngrijiri, vacant, pe perioadă determinată de 4 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele;

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapta de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele pentru directorul de îngrijiri:

  • sunt asistenți medicali generaliști, moașe sau asistenți medicali cu grad principal;
  • dețin gradul principal de cel puțin doi ani;
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 18.08.2022, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv data de 22.08.2022, ora 9.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, în data de 24.08.2022, ora 9.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 09.08.2022, ora 16.00.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon”, Focșani, și se publică pe site-ul spitalului, www.spitalvn.ro

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0237/625.000, interior 278 – Biroul resurse umane, persoană de contact: Munteanu Vasilica.