Director General Adjunct


Direcția generală de asistență social și protecția copilului
Expiră azi


Anunt


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu sediul în Mun. București, str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, organizează examen de promovare pentru ocuparea unui post contractual vacant, funcție de conducere pe perioadă nedeterminată de Director General Adjunct (studii superioare), în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 și OUG 34/2023:

DENUMIREA POSTULUI: DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
COMPARTIMENT: Direcția Administrativă și Patrimoniu
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 1 normă (8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână)
PERIOADA: nedeterminată

Condiții specifice:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență
• vechime minimă în muncă – 7 ani

Concursul constă în:
• Selecția dosarelor
• Proba scrisă
• Proba interviu

• Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, în perioada 20.09.2023 – 27.09.2023

Bibliografie și tematică pentru postul de Director General Adjunct

– Legea Nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, TITLUL II ,,Contractul individual de muncă’’:
Cap. II ,,Executarea contractului individual de muncă’’;
Cap. III ,,Modificarea contractului individual de muncă’’;
Cap. IV ,,Suspendarea contractului individual de muncă’’;
Cap. V ,,Încetarea contractului individual de muncă’’.
– H.G. Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea Nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul Nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
– H.G. Nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare, Anexa 1:
I. Dispoziții generale;
II. Modul de utilizare a catalogului;
III. Alte precizări.
– O.G. Nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ – teritoriale, cu modificările și completările ulterioare.

Notă: se vor avea în vedere modificările și completările tuturor actelor normative

Concursul se va desfășura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, conform graficului de mai jos:

ACTIVITATEA DATA ORA
Depunerea Dosarelor 20.09.2023-27.09.2023 L-J : 09:00 – 15.30 și V : 09:00 – 13.00
Selecția Dosarelor 28.09.2023
Proba scrisă 04.10.2023 10:00
Afișare rezultate probă scrisă 05.10.2023
Proba interviu va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
Afișare rezultate probă interviu
Afișare rezultate finale

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.315.94.11 int.109/110 sau e-mail resurse.umane@dgaspc5.ro, persoană de contact : Bran Simona