Director financiar-contabil


Spitalul Sovata Niraj, Sovata, județul Mureș
Anuntul a expirat


Spitalul Sovata Niraj, Sovata, județul Mureș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările șl completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, organizează concurs/examen pentru ocuparea unei funcții specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației îln care a intervenit reabilitarea
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic
  2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul se va organiza în data de 14.07.2022, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 14.07.2022, ora 12.30 – susținere orală a proiectului de specialitate, 14.07.2022, ora 14.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.07.2022, ora 14.00.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Sovata Niraj și se publică pe site-ul spitalului.

Relații suplimentare se pot obține la Spitalul Sovata Niraj, cu sediul în Sovata, Str. Principală nr. 156, județul Mureș, telefonul 0265570933 – Biroul resurse umane.