Director financiar-contabil


Spitalul Orăşenesc Deta, Judeţul Timiş
Anuntul a expirat


Spitalul Orăşenesc Deta, Judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil funcție specifică comitetului director.

Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completarile ulterioare și ale Ordinului ministrului sănătății publice nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice completat și modificat prin Ord. MSP 558/2007, Ord. MSP nr.1278/2008, OMS nr. 912/2014, OMS nr. 595/2015,OMS nr.954/2017 și OMS 1291/2017.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Deta, din str.Mihai Viteazu nr.10, loc.Deta, Jud.Timiș.

Concursul va cuprinde următoarele probe:

 1. 06.02.2023, ora 10.00- test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunostințelor din legislația specifică postului
 2. 09.02.2023, ora 10.00 –susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului și interviul de selecție.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

CRITERII GENERALE:

 1. a) au domiciliul stabil in România;
  b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
  d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

CRITERII SPECIFICE:

 1. sunt absolvenți de învătământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  3. dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
  b) copie de pe actul de identitate;
  c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
  d) curriculum vitae;
  e) adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
  f) cazierul judiciar;
 2. g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în varstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane
  h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
  i) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
  j) copie de pe certificatul de atestare a cunosțintelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
  k) proiectul de specialitate;
 3. k) chitanță de plată a taxei de concurs de 200 lei-se achită la casieria unității;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezinta însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 27.01.2023, ora 14.00. Secretarul comisiei de concurs este un reprezentat de la biroul RUNOS, tel.0256390260, int.26.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație in cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 ore de la data afișării. Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 ore de la data depunerii la secretariatul comisiei de concurs/examen.

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate și bibliografia pentru concurs sunt afișate pe site-ul: https://www.spitaldeta.ro.
Candidații își aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicația de concurs, și îl depun odată cu înscrierea la concurs.
Proiectul de specialitate trebuie sa fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie sa fie depus la înscriere.
Relații suplimentare se pot obține la biroul RUNOS, tel.0256390260-int.26.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Orășenesc Deta, str. Mihai Viteazul nr. 10, județul Timiș, telefon 0256/390.260, interior 26, fax: 0256/390.427, e-mail: runos@spitaldeta.ro.

 1. Anunț concurs dir. fin.contab
 2. Structura proiectului de specialitate
 3. Tematică și bibliografie concurs dir fin.contabil