Director financiar-contabil


Spitalul Orășenesc Cernavodă, județul Constanța
Expiră in 16 zile, 10 ore


Concurs amânat conform MO, partea a III-a, nr. 1230/11.11.2022.

Spitalul Orășenesc Cernavodă, județul Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Orășenesc Cernavodă, cu sediul în Cernavodă, str. Gheorghe Doja nr. 1A, Jucețul Constanța, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 •  1 post de director financiar-contabil, vacant, pe perioadă determinată de 4 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 3. dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de

Concurs amânat conform MO, partea a III-a, nr. 1230/11.11.2022, după cum urmează:

 • 21.11 2022, ora 10.00 – proba scrisă, 
 • 22.11 2022, ora 9.00 – susținere orală a proiectului de specialitate,
 • 22.11.2022, ora 13.00 – interviul de selecție.
 • 14.12. 2022, ora 10.00 – proba scrisă,
 • 15.12. 2022, ora 09.00 – susținere orală a proiectului de specialitate,
 • 15.12. 2022, ora 13.00 – interviul de selecție.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.11.2022.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Cernavodă și se publică pe site-ul spitalului: www.spitalul-cernavoda.ro

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0241.236.460 – Biroul resurse umane.