Director financiar contabil


Spitalul Municipal Turnu Măgurele, județul Teleorman
Expiră in 16 zile, 12 ore


Spitalul Municipal Turnu Măgurele, județul Teleorman, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Turnu Măgurele, Str. Castanilor nr. 42, jud. Teleorman, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post vacant de director financiar contabil, pe perioadă determinată de 3 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea postului de director financiar contabil se va organiza în data de 21.12.2022, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv 23.12.2022, ora 10.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, 23.12.2022, ora 12.00 – interviul de selecție, la sediul unității din Turnu Măgurele, Str. Castanilor nr. 42.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de înscriere la concurs este 13.12.2022, ora 12.00.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul și pe site-ul spitalului.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul R.U.N.O.S., persoană de contact – Cristescu Carmen, telefon 0247/416.646, int. 120.