Director financiar-contabil


Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Județul Covasna
Expiră in 0 zile, 10 ore


Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Județul Covasna, organizează în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 284/12.02.2007, cu modificările și completările ulterioare, în data de 07.02.2023, orele 9,00. Concurs pentru ocuparea postului specific comitetului director, și anume:

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.

CRITERII GENERALE:

 • a) au domiciliul stabil în România;
 • b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

CRITERII SPECIFICE;

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puţin 10 ani vechime în specialitatea studiilor;

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, Tg.Secuiesc, Str.Fabricii, Nr.2/a, până în data de 31.01.2023, ora 15.00.

În data de 01.02.2023, ora 14:00 se va afişa cu „admis” sau „respins” rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere, candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica în termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07.02.2023, ora 09:00 – Susținerea testului-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postlului,
 • 07.02.2023, ora 12:00 – Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului;
 • 07.02.2023, ora 14:00 – Interviul de selecție;

Concursul se va susține la sediul unităţii: Tg. Secuiesc, Str.Fabricii, Nr.2/a.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Dóczé Tünde, Telefon: 0267/361.469, interior 105.

Tematica de concurs/examen este publicată pe site-ul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Dosarul de  concurs va cuprinde :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. EXTRAS din aplicaţia REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în meserie (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; contracte individuale de muncă şi acte adiţionale în copie, după caz.
 7. CAZIERUL JUDICIAR – în original
 8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 9. CURRICULUM VITAE.
 10. CHITANȚA TAXA DE CONCURS de 150 lei.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Calendarul de organizare a concursului:

 • 31.01.2023, ora 15:00 – Termenul limită de înscriere a candidaților (de luni până vineri ora 8:00-15:00);
 • 01.02.2023, ora 14:00 – Afişarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere la sediul Spitalului Municipal Targu Secuiesc, pe site-ul www.spitaltgsecuiesc.ro
 • 02.02.2023, ora 14:00 – Depunerea contestaţiilor, la sediul spitalului privind rezultatul selecţiei;
 • 03.02.2023, ora 14,00 -Afişarea rezultatului contestaţiilor privind respingerea dosarelor la sediul Spitalului Municipal Targu Secuiesc pe site-ul www.spitaltgsecuiesc.ro
 • 07.02.2023, ora 09:00 – Susținerea testului-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postlului,
 • 07.02.2023, ora 12:00 – Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului;
 • 07.02.2023, ora 14:00 – Interviul de selecție;
 • 07.02.2023, ora 15:00 – Afişarea rezultatelor concursului la sediul Spitalului Municipal Targu Secuiesc pe site-ul www.spitaltgsecuiesc.ro
 • 08.07.2023, ora 15:00 – Depunerea contestațiilor;
 • 09.02.2023, ora 15:00 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale concursului la sediul Spitalului Municipal Targu Secuiesc pe site-ul www.spitaltgsecuiesc.

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Municipal Tg. Secuiesc astfel :

Informații suplimentare , tematica și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul unității : 0267/361.469 și pe site-ul unității, www.spitaltgsecuiesc.ro.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, str. Fabricii nr. 2/A, județul Covasna, telefon; 0267/361.469.

Documente atașate

 1. Anunț
 2. bibliografie