Director financiar contabil


Spitalul Municipal Gheorgheni, judeţul Harghita
Anuntul a expirat


Spitalul Municipal Gheorgheni scoate îa concurs, în conformitate cu prevederile O,M.S. nr. 284/2007, cu modificările ulterioare, și prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006, republicată, următoarea funcție care face parte din comitetul director:

 • director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

 • Criterii generale:
  • au domiciliul stabil Th România;
  • nu au fost, nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
  • sunt apți din punct de vedere medical;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare;
  • au studii superioare în domeniul economic.
 • Criterii specifice:
  • să fie absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • să albă cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:
  • cererea de înscriere;
  • copie după actul de identitate;
  • copie după diploma de licență sau de absolvire, după caz;
  • curriculum vitae;
  • adeverință care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate;
  • proiectul de specialitate,
 • Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
 1. test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 2. susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate;
 3. interviul de selecție,

Termen-limită depunere dosar – 26.09.2022.

Proba scrisă va avea loc în data de 05.10.2022, începând cu ora 09.00.

Susținerea proiectului/lucrării de specialitate va avea loc în data de 05.10.2022, începând cu ora 12.00.

Interviul de selecție va avea loc în data de 05.10.2022, începând cu ora 13.00,

Probele concursului vor avea ioc în sala de ședință a spitalului, la adresa din Gheorgheni, bd. Lacu Roșu nr. 16, jud. Harghita.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Gheorgheni, CUI 4367370, telefon 0266-364008, int. 1024, fax 0266-364071, e-mail: runos@spitalgh.ro