Director financiar-contabil


Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna”, Câmpia Turzii, județul Cluj
Anuntul a expirat


Spitalul Municipal „ Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii, organizează concurs  pentru ocuparea următorului post,   conform Ordinului 284 din 2007, completat cu Ordinul  nr. 954/2017, funcție specifică comitetului director:

Denumirea funcției: director financiar contabil

Criterii generale de participare la concurs:

a) au domiciliul in România;

b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Criterii specifice de participare la concurs:

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă sau echivalentă în profil economic;

b) au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

 

Dosarele de înscrire  pentru funcția de  director financiar contabil, se depun la sediul instituției, la Biroul RUNOS în perioada 16.11.2022-29.11.2022, între orele 8,30-14,00, și trebuie să conțină în mod obligatoriu  urmăroarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenţă sau absolvire, după caz;

d) curriculum vitae ;

e) adeverinţă care atestă vechimea în muncă sau specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

i) proiectul de specialitate

j) taxă concurs 150 lei ( plătită la casieria unităţii).

Copiile actelor prevăzute mai sus  se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații alcăror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului verificării. Contestația se soluționează ăn termen de 24 de ore de la data depunerii, de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Concursul/examenul se organizeaza in conformitate OMSP nr. 284/2007 si cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

 

a) Test grila pentru verificarea cunostintelor de legislatie specifica postului;

b) Sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;

c) Interviul de selectie.

Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină ăn cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7,00, iar la fiecare probă minimum  nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabilește, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs.La medii finale egale, departajarea candidaților se face pe baza mediei obținute la testul grilă, iar la menținerea egalității, pe baza notei obținute la interviul de selecție.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestațiile se soluționează  de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretariatul comisiei de concurs/examen.

Anunțul de concurs, bibliografia pentru testul -grilă de verificare a cunoștiințelor și temele  pentru proiectul de specialitate se găsesc și pot fi consultate pe site-ul unității  noastre www.spitalcampiaturzii.ro sau la biroul RUNOS, str. Avram Iancu, nr. 33, jud Cluj, tel. 0264-368317, int.46

Calendarul de  organizare a concursului:

Inscrierea candidaţilor                                             – 16.11.2022-29.11.2022 ora 14.00

Selecția  dosarelor depuse                                          – 05.12.2022  ora 15.00

Depunerea contestatiilor                                            – 06.12.2022  ora 15.00

Rezolvarea contestaţiilor                                            – 07.12.2022 ora 15.00

Proba scrisa                                                               – 14.12.2022  ora 9.00

Susţinerea proiectului                                                             – 14.12.2022 ora 13.00

Susţinerea interviului                                                  – 14.12.2022 ora 14.00

Afişarea rezultatelor                                                – 14.12.2022 ora 15.00

Depunerea contestaţiilor pana la data de                    – 15.12.2022 ora 15.00

Rezolvarea contestaţiilor                                            – 16.12.2022 ora 12.00

Afişarea rezultatelor finale                                      – 16.12.2022 ora 13.00

 

ANUNT CONCURS Fin anciar contabil