Director financiar – contabil


Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, județul Caraș-Severin
Expiră in 21 zile, 12 ore


Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, anunta organizarea in data de 05.01.2023, ORA 10,00 la sediul unitatii, a concursului pentru ocuparea functiilor SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR respectiv DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.

Criteriile generale de participare conform OMSP nr. 954/24.08.2017 pentru modificarea anexei la Ordinul MS nr. 284/2007, cu modificarile si completarile ulterioare sunt urmatoarele:

 1. a) candidatii au domiciliul stabil in Romania.
 2. b) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 3. c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 4. d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare;

 

Criteriile specifice sunt urmatoarele:

– sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;

– au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;

Concursul/examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

 • lucrare scrisa/test grila de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului;
 •  sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selectie;

 Dosarul de concurs cuprinde:

 1. Cererea de inscriere;
 2. Copie de pe actul de identitate;
 3. Copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
 4. Curriculum vitae;
 5. Adeverinta care atesta vechimea in munca sau in specialitatea studiilor, dupa caz;
 6. Cazierul judiciar;
 7. Declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;
 8. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate si adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate mentala, eliberata de medicul psihiatru, cu cel mult 30 de zile anterior inceperii derularii concursului;
 9. Proiectul de specialitate;
 10. Taxa concurs 200 lei (se achita la casieria unitatii, iar chitanta se anexeaza la dosar);

Copiile de pe actele ce se depun la dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

In vederea participarii la concurs, pana in data de 27.12.2022 ora 14.00 candidatii pentru functia de director financiar-contabil, depun dosarul la biroul RU, de unde pot obtine si alte date suplimentare.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator :

 • 13.12.2022, ora 8,00 – 27.12.2022, ora 14,00 – termenul limita pentru depunerea dosarelor;
 • 27.12.2022, ora 15.00 – verificarea (selectia) dosarelor ;
 • 05.01.2023, ora 10,00 – proba scrisa cuprinzand lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului;
 • ora 15,00:
  • afisarea rezultatelor la proba scrisa;
  • depunderea contestatiilor la proba scrisa;
 • 06.01.2023 – solutionarea contestatiilor la proba scrisa;
 •  09.01.2023, ora 10,00 – sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului + interviul de selectie;   ora 15,00 – afisarea rezultatelor finale;

Lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor se desfasoara pe durata de cel mult 3 ore;

Proiectul trebuie sa fie realizat individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate in maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus la inscriere.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba, minimum nota 6,00. Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu 2 zecimale ca media aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.

Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul unitatii cu 3 zile inainte de data concursului. Candidatii pot depune contestatie in cel mult 24 h de la data comunicarii rezultatului verificarii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartiment Resurse Umane, str. Piata 21 decembrie 1989, nr.2, Caransebes, tel. 0255/511423 interior 140.

Document atșat