Director financiar – contabil


Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava
Anuntul a expirat


În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S.nr. 954/2017, Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, judeţul Suceava, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii de director financiar – contabil.

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură eu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei de director financiar – contabil se va organiza în data de 28.03.2023, ora 11.00 – proba scrisă, în data de 31.03.2023, ora 10.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, respectiv în data de 31.03.2023, ora 12.00 – interviul de selecţie, la sediul administrativ al unității din str. Sirenei , nr. 25, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 20 martie 2023.

Bibliografia pentru concurs /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Municipal Campulung Moldovenesc şi se publică pe site-ul spitalului www.spitalcampulungmoldovenesc.ro, secțiunea Cariere.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0230312023, int. 106 –Serviciul  RUNOS ,Contencios, I.R.P.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, judeţul Suceava, telefon: 0230/312.023, int. 106, 0230/313.832, mobil: 0752/096.403, e-mail: secretariat@spitalcampulungmoldovenesc.ro

Document atașat